Tuesday , June 25 2024

ብኣጠቓቕማ ኢንተርኔት ሽወደናውያን ኣብ ቅድሚት ይስርዑ።

ካብ ሃገራት ኤውሮፓዊ ሕብረት ብዝሒ ተጠቀምቲ ኢንተርነት ምስ ብዝሒ ህዝቢ እታ ሃገር ብምውድዳር ካብ መላእ ሃገራት ኤውሮፓዊ ሕብረት፡ ሽወደናውያን ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ከም ዝስርዑ ካብ ዩርስታት ዝተረኽበ ናይ ዓመተ 2019 ጸብጻብ ሓቢሩ። ኣብ ሽወደን ኣስታት 98% ካብ ሽወደናውያን ኢንተርኔት ተጠቂሞም። ኣብ ቀዳሞት ሰለስተ ኣዋርሕ ናይ ዝሓለፈ ዓመት 87% ካብ ኣብ መላእ ኤውሮፓዊ ሕብረት ዝነብሩ ሰባት ኢንተርኔት ከምተጠቀሙን መብዛሕትኦም ድማ ኣብ ክሊ ዕድመ 16 ክሳብ 74 ዓመት ከም ዝነበሩ እቲ ጸብጻብ ሓቢሩ።

ኣብ ራብዓይ ርብዒ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ጥራይ 75% ካብ ተጠቀምቲ ኢንተርኔት ኣብ ምስዳድን ምቅባልን ኤሌክትሮኒካዊ ደብዳቤታት ተጸሚዶም ነይሮም፡ 68% ድማ ሓበሬታዊ ኣገልግሎት ምርካብን ዋጋታት ንብረት ምሕታትን ተጸሚዶም ከም ዝነበሩ ጸብጻባት ዩርስታት ይሕብሩ። ብመሰረት ጸብጻብ ንኣጠቓቕማ ኢንተርኔት ኣብ ኤውሮፓዊ ሕብረት ክንምልከት ከለና 1. 67% ቕልጡፍ መልእኽቲ (Instant Media) ተጠቂሞም 2. 63% ዜናዊ ሓበሬታ (NEWS) ተጠቂሞም 3. 58% ባንካዊ ኣገልግሎት (Bank Services) ተጠቂሞም 4. 57% ማሕበራዊ መራኸቢታት (Social Media) ተጠቂሞም 5. 55% ንጥዕናዊ ሓበሬታታት ተጠቂሞም 6. 53% ሙዚቃዊ ኣገልግሎት ተጠቂሞም 7. 52% ንኣገልግሎት ተሌፎን ተጠቂሞም ብመሰረት እቲ ጸብጻብ፡ ብኣጠቓቕማ ኢንተርኔት ቡልጋርያ ብ68% ኣብ ዳሕረዋይ ደረጃ ተሰሪዓ ትርከብ።


Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com