Friday , July 12 2024

ብጒጅለ ዝፍጸም ገበን ኣዝዩ ብዕቱብ ክረአ ዝግባእ ጒዳይ ኮይኑ’ሎ ይብል ሓላፊ ፖሊስ ስቶክሆልም።

ኣብ መንጐ ጒጅለታት ገበን ዝፍጸም ግርጭታት ኣዝዩ ምጽንካቱን ቅርዳምነት ናይ ቀዳምነታት ፖሊስ እናኾነ ምምጽኡን ሓላፊ ፖሊስ ሽወደን ኡልፍ ጆሃንሰን ሎሚ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለጺ ሓቢሩ። ንሱ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ እዞም ጒጅለታት ገበን ኣጽዋራት ብፍላይ ድማ ብሬናት ከም ልቦም ይረኽቡ ምህላዎም ኣመልኪቱ።

ክኢላ ጒጅለታት ገበን ጆናር ኣበልግረን ን ኣገልግሎት ዜና ቲቲ ኣብ ዝሃቦ ቃል በዞም ጒጅለታት ዝወርድ ሞት እኳ እንተነከየ ዝቘስሉን ማህሰይቲ ዝወርዶምን ግን ወሰኽ ኣርእዩሎ ኢሉ። ፖሊስ ብዘካየድዎ ጽዑቕ ናይ ምክትታል ስጒምቲ እዞም ጒጅለታት ዝገብርዎ ዝነበሩ ናይ ኣልማማ ተዂሲ ምንካዩ ግና እዞም ገበነኛታት ብቐሊሉ ዘይነዓቕ ምድላው ከም ዝገብሩ ካብ ምንቅስቓሳቶም ምግማት ከም ዝከኣል ከኣ ኣብሪሁ። ኣብዚ ሰሙን ኣብ ዞባ ናካ ዘጋጠመ ተዂሲ ምስቲ ኣብ ሮክስታርን ዘጋጠመ ብሓደ ሰብ እተፈጸመ ምዃኑ ምጥላሉ ፖሊስ ሓቢሩ’ሎ።


Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com