Tuesday , June 25 2024
New findings show that Viagra can reduce the risk of Alzheimer's. Foto: Stefan Gustavsson / SvD / SCANPIX / Kod 30042 ** OUT DN (även arkiv) **

ቪያግራ፡ ንሓደጋ ሕማም ኣልዛሃይመር ክቕንሶ ከም ዝኽእል ተገሊጹ

መድሃኒት ቪያግራ፡ ብኣልዛሃይመር፡ ማለት ብሕማም ረሲዕ ናይ ምትሓዝ ሓደጋ ክቕንሶ ከም ዝኸእል፡ ሬድዮ ኤኮት ገሊጹ ክብል ማዕከን ዜና ተተ ሓቢሩ፡፡

ኣብ ሕቡራት ንግስታት ኣመሪካ ብዝርከቡ ተመራመርቲ ዝተገብረ መጽናዕቲ ከምዝሕብሮ፡ እቲ ሓይሊ ዘለዎ መድሃኒት ነቲ ሓደጋ ብ69% ክንክዮ ከምዝኸል `ዩ ኣብሪሁ፡፡

እዚ ኣሃዝ`ዚ፡ ኣዚዩ ልዑል ብምዃኑ፡ ኣብ ዓውደ ምርምር ድማ ሓደ ጠቓሚ ነገር ከበርክት ይኽእል`ዩ ክብል፡  ኣብ ትካል ካሮሊንስካ ናይ ገርያትሪክስ ፕሮፈሰር ዝኮነ ቤንግት ዊንድብላድ ንሬድዮ ሽወደን ሓቢሩ፡፡

ኣብ ክሊቭላንድ ክሊኒክ ዝርከቡ ተመራመርቲ፡ ን 1,600 ዝተፈላለዩ ዓይነት መድሃኒታት ንነዊሕ እዋን ምጥቃም ብሕማም ኣልዛይመርስ ናይ ምትሓዝ ሓደጋ ክሳዕ ክንደይ ከም ዝጸልዎ እዮም ክመራመሩ ጸኒሖም፡፡ እዚ ምርምራዊ ሓበሬታ፡ ኣብ ልዕሊ 7 ሚልዮን ዝኣኽሉ ሰባት መጽናዕቲ ድሕሪ ምክያዱ ከም ዝተረኽበ እዩ ክብል ብተወሳኺ ተሓቢሩ ዘሎ፡፡

በቲ ካልእ ሸነክ ግን በንግት ዊንድብላድ፡ መድሃኒት ቪያግራ፡ በቲ ሕማም ናይ ምትሓዝ ሓደጋ ክቕንሶ ይኸእል `ዩ ዝብል ውጸኢት ኣብ ግብሪ ቅድሚ ምውዓሉ ተወሳኺ መጽናዕታት ከምዘድሊ ጸቒጡ ኣተሓሳሲቡ፡፡

ንሱ ወሲኹ፥ ኣብ ቪያግራ ኣብ ዝተገብረ ክሊኒካዊ ፈተና፡ ብርግጽ ጽልዋ ከም ዘለዎ ምዝራብ የድሊ እዩ፡ ብድሕሪኡ ግን ኣብቶም ብግዝፊ፡ ዕድመ፡ ኣመጋግባ ከምኡ ዝኣመሰለ ነገራት ዝመሳሰሉ ሰባት ምስ ፕላሰቦ ብምንጽጻር ምፍታኑ ከድሊ እዩ  ክብል ገሊጹ፡፡

 

ምንጪ፡ The digital journal Nature Aging.


Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com