Sunday , April 2 2023

ተመልከትቲ ሲነማ ዝብላዕ ሒዝካ ምእታው ክኽልከሉ እዮም።

ካብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣትሒዙ ናብ ሲነማ ፊልምስታደን ናይ ባዕልኻ መግቢ ጥዕሞት መግቢ ሒዝካ ምምጻእ ከም እተከልከለ ጋዜጣ ፎክብላዴት ሓቢራ። ኣብ ክንዳኡ ዓማዊል ኣብቲ ሲነማ ዝቐርቡ ቅልል ዝበሉ ዝብልዑን ዝስተዩን ነገራት ክገዝኡ ከም ዝኽእሉ ክግበር እዩ። ምስ ጥዕና እተኣሳሰሩ ፍሉያት ምኽንያታት ዘለዎም ገዲፍካ ኲሎም ዓማዊል ናይ ባዕልኻ መግቢ ሒዝካ ምምጻእ ኲልኲል ክኸውን እዩ–ብመሰረት እዚ ሓድሽ ሕጊ።

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com