Friday , June 14 2024

ተመራመርቲ: ኣብ Solar System ታሽዓይቲ ፕላኔት ይረኽቡ

ኣብ 2006: ፕሉቶ: ካብ ዝርዝር ፕላቴትነት ወጺኣ “ድንኪ ፕላኔት” ክትበሃል ካብ ዝውሰን ንደሓር: ቊጽሪ ፕላኔታት ጸሓያዊ ስርዓት (Solar System) 8 ምዃኑ እዩ ዝፍለጥ ኔሩ። ንሳተን ድማ ብመንጽር ንጸሓይ ዘለወን ቅርበት ሜርኩሪ: ቬኑስ፥ ምድሪ፥ ማርስ፥ ጁፒተር፥ ሳትሩን፥ ኡራኑስ ከማኡውን ኔፕቱን እየን። ንዝሓለፋ 15 ዓመታት ካልእ ፕላኔት ትህሉ እያ ኢሉ ዝገመተ ኣይነበረን። እንተኾነ ግና ታሽዐይቲ ፕላኔት ኣብዚ ሶላር ሲስተም ምህላዋ ኣፈናዊ መርትዖ ረኺብና ኣለና ይብሉ’ለዉ። ቅድሚ ሕጂ ታሽዐይቲ ፕላኔት ኣላ ዝብል ክልሰ ሓሳብ ኣብ ናይ ቀረባ ኣካላት ጠፈር ብዝተራእየ ብልሓቱ ዘይተፈልጠ ስሕበት ግራቪቲ ክኸውን እንከሎ ኣብዚ ሕጂ እዋን እዛ ፕላኔት ኣብ ቀረባና፥ አረ ክረአ ኣብ ዝኽእል ርሕቀት ምህላዋ እዞም ተመራመርቲ መርትዖታት ኣሎና ይብሉ’ለዉ። እዛ ፕላኔት ኣብ ዙርያ ጸሓይ ምሉእ ዑደት ክትገብር 7400 ዓመታት ከም ዝወስደላ ተገሚቱ’ሎ።

እዚ ሓድሽ መጽናዕቲ: ኣብ ትካል ቴክኖሎጂ ካሊፎርኒያ ብ ማይክ ብራውንን ኮንስታንቲን ባቲጊን ዝወጸ ኮይኑ ብቚዕ ተባሂሉ ኣብ Astronimical Journal ክሕተም ምዃኑ ተፈሊጡ’ሎ።


Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com