Sunday , June 16 2024

ትሕቲ ዕስራ ዝዕድሚኦም ኰተቴ ዝፍጽምዎ ገበናት ምስ ምብዝሑ ሞደራትና ትርር ዝበለ ሕጊታት ክትግበር ጻውዒት የቐርቡ።

ትሕቲ ዕስራ ትሕቲ ዕስራ ዝዕድሚኦም ኰተቴ ዝፍጽምዎ ገበናት ስርቂ፥ ጎነጽን ምስ ምብዝሖም ሰልፊ ሞደራትና ትርር ዝበለ ሕጊ ኣብ ትግባረ ክውዕል ጻውዒቶም ኣቕርቦም ኣለዉ። “ቆልዑ ከመይ ዝበለ ገበናት ተጻዊሮም ይነብሩ ምህላዎም ዛጊት ዝግባእ ምርዳእ ዝረኸብና ኣይመስለንን። ግዳያት ስርቅን ራስያን ይኾኑ እዮም ዘለዉ” ክብል መራሒ እቲ ሰልፊ ኡልፍ ክሪስተርሰን ሎሚ ኣብ ዘዳለዎ ጋዜጣዊ መግለጺ ሓቢሩ። ገለ ካብቲ ሕጊ ንምጥባቕ ይሕግዝ እዩ ተባሂሉ በቲ ሰልፊ ዝቐረበ ሓሳባት ናይ ምኽሳስ ዓመት ናብ 15 ክወርድን እቶም ገበን ዝፍጽሙ ዘለዉ ኰተቴ ገበነኛታት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ክኣትዉን ዝብል እዩ።

እቲ ሰልፊ ንኣዋጅ ኣምር ድሕነት መንእሰያት ከስፍሕ መደብ ከም ዘለዎ እውን ገሊጹ’ሎ። እቶም ኣመሓደርቲ ንተራ ማሕበራዊ ኣገልግሎታት ብምሕያል ገበናት ክከላኸሉን ኣብ መንጐኦምን ካልኦት ሰብመዚን ንዘሎ ርክባት ብምሕያል ዋሕዚ ሓበሬታ ምሕያልን ብገበን ዝተጠርጠሩ ሰባት ኣብ ምቅላዕ ምስራሕ ይከኣል እዩ ተባሂሉ’ሎ። ራስያን ኣብ ልዕሊ ቆልዑ ዝወርድ ጎነጻዊ ገበንን ኣብ ቀረባ ዓመታት ልዕሊ ዕጽፊ ምዕባዮም ኣሃዛት የመልክቱ።


Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com