Saturday , December 3 2022

ትካል ኢች ኤም (H&M) ዘይተደነ መክሰብ ይግሕጥ!!

ልዑል መሸጣ ክዳውንቲ H&M ዓመታዊ ኣታዊኡ ኣብ ዝገብሮ ገምጋም ኣትራፊ ሙኻኑ ተሓባሩ። ኣብ ራብዓይ ፊስካላዊ ዓመት መሸጣ ክዳውንቲ H&M ካብ 11 ናብ 57. 1 ቢልዮን ክሮነር ክብ ምባሉ ተገሊጹ። እዚ ዝተባህለ ብመሰረት እቲ ኲባንያ ዘውጽኦ ጸብጻብ እዩ።

መሸጣ እዚ ኲባንያ ተንተንቲ ንዝሃብዎ ገምጋም ብምሕላፍ ኣብዚ ወቕቲ ናብ 57.1 ቢልዮን ክሮነር ምብጽሑ ኸኣ ተገሊጹ’ሎ።