Friday , December 9 2022

ትፈልጡዶ?ብኣማኑኤል ሳህለ

·         ብ1899 ሰልክመን እተባህሉ ፈላሚ ደቀባት ቺሊ ናብ ኤውሮጳ ተወሲዶም ኣብ ዙ ወይ መካነ እንስሳታት ተዳጕኖም ህዝቢ ይርእዮም ከም ዝነበረ ትፈልጡዶ?

·         ብ 1923 ባጤራ ጀርመን ኣዚዩ ብምንቁልቋሉ፡ ገለ ሰባት ነቲ ኣቓርሽ ከም መሸፈኒ መንደቕ ወይ ዎልፐይፐር ይጥቀሙሉ ከም ዝነበሩ ትፈልጡዶ?

·         ካብቶም ኣብ ኣመሪካ ዚርከቡ ቋንቋኦም ኮይኑ እንግሊዝ ዝዛረቡ ህዝቢ፡ ኣብ ቻይና ዚርከቡ ብትምህርቲ ዝኸኣሉዎ እንግሊዝ ዝዛረቡ ህዝቢ ከም ዚበዝሑ ትፈልጡዶ?

·         ሓርማዝ እታ ክትዘልል ዘይትኽእል እንኮ እንስሳ ከም ዝኾነት ትፈልጡዶ?

·         እታ ንላም ብመሰረት ቅዋምን ባይቶን መሰላ እትሕልወላ እንኮ ሃገር፡ ህንዲ ምዃና ትፈልጡዶ?

·         እቲ ኣብ ዓለም ኣዚዩ ዝውቱር ስም፡ መሓመድ ምዃኑ ትፈልጡዶ?

·         ኣብ እዋን እቲ ንኣመሪካን ሩስያን ኣፋጢጡወን ዝነበረ ዝሑል ኵናት፡ እተን ብሶቭየት ራሻ ብኣቶሚክ ቦምብ ኪድብደባ ካብ እተወሰነለን ከተማታት ሓንቲ ኣስመራ ከም ዝነበረት ትፈልጡዶ? (ብምኽንያት ቃኘው ስተሽን መዓስከር ስለያ ኣመሪካ)