Friday , July 12 2024

ቻይና፡ መርበባት ሓሙሻይ ወለዶ ኢንተርነት ትዝርግሕ።

ቻይና፡ ኣብ ዓለም ኣዝዮም ገፋሕቲ ካብ ዝበሃሉ ኣገልግሎት ሓሙሻይ ወለዶ መርበባት ሞባይል – ናብ ዕዳጋ ከም ዘውረደት ተሓቢሩ። ከም ቻይና ሞባይል፡ ቻይና ዩኒኮምን ዝኣመሰላ ዓበይቲ ኩባንያታት፡ ሓሙሻይ ወለዶ እናተባህለ ዝፍለጥ ዝማዕበለ ብሞባይል ዝግበር ናይ ኢንተርነት መራኸቢ፡ ካብ ትማሊ ጀሚረን ከም ዝዘርገሓ ተፈሊጡ። ደቡብ ኮርያ፡ ኣመሪካን ብሪጣንያን ሎሚ-ዓመት ተመሳሳሊ ሓሙሻይ ወለዶ ቴክኖሎጂ ዘለወን ሞባይላት ከም ዝዘርገሓ ምንጭታት ይሕብሩ።

ሓሙሻይ ወለዶ መራኸቢታት ኢንተርነት፡ ኣዝዩ ቅልጡፍን ሰፊሕ ዝርጋሐ መርበባት ዝዓምምን፡ ዳታ ከተወርድን ክትጽዕንን ቅልጡፍ ኣገልግሎት ዝህብ – ከምዝዀነ እዩ ዝግለጽ። ቻይና ዝዘርግሓቶ ኣገልግሎት ሓሙሻይ ወለዶ፡ ኣብ 50 ከተማታት ናብ ዝርከቡ ዓማዊል ቀሪቡ ኣሎ። ንምልእቲ ሃገር ክዓምም ዝኽእል ነቲ ኣገልግሎት ዘሳልጥ 130 ሽሕ መደበራት ከኣ፡ ክሳዕ መወዳእታ ታሕሳስ ኣብ ዘሎ ግዜ ክፍጸም እዩ – ብመሰረት መንግስታዊ ምንጭታት ናይ’ታ ሃገር።

ኣብ ናይ መራኸቢታት ቴክኖሎጂ፡ ኣመሪካን ቻይናን ክተሃላለኻ ከም ዝጸንሓ ዝፍለጥ ኰይኑ፡ ኣብ ፍርያት መርበባት ሓሙሻይ ወለዶ ኣብ ዓለም ተወዳዳርነቱ ንዝዓቢ ዘሎ ኩባንያ ህዋወይ ኣመሪካ ክትከሶ ምጽንሓ ይፍለጥ። ኩባንያ ህዋወይ፡ “ነቲ ምህዞታት ናውቲ ስለያ ተኺልሉ ኣሎ” ክትብል ኣመሪካ ክትከስስ ጸኒሓ እያ። ብኣንጻሩ፡ ሓያሎ ሃገራት ምዕራብ – ኣብ ሓሙሻይ ወለዶ መርበባት ዘገልግል ፍርያት ህዋወይ የተኣታትዋ ከምዘለዋ ይሕበር።


Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com