Sunday , June 16 2024
China will remove temporary tariff cuts on pork next year, but will cut tariffs on nearly 1,000 other goods.(Chinatopix via AP) XMAS802

ቻይና፡ ኣብ ልዕሊ 1000 ዓይነት ኣቑሑት፡ ናይ ቀረጽ ምጉዳል ገይራ

ብመሰረት መግለጺ ሚኒስትሪ ፋይናንስ ሃገረ ቻይና፡ ኣብ ዝመጽእ ዓመት፡ ኣብ ልዕሊ 1000 ዝኾኑ ናይ ንግዲ ኣቑሑት እንተላይ መሳርሒታት ሕክምናን ምስ ምቕናስ ጋዛት ዝተሓሓዙ ክፋላት መቀያየሪ ኣቑሑ መካይንን ዘጠቓልል  ናይ ቀረጽ ምጉዳል ክትገብር ምዃና ተፈሊጡ፡፡

እዞም ግዴታታት እዚኣቶም፡ ኣብ ክንድ’ቲ ዘሎ ወግዓዊ ሕግታት ንግዲ ዝትግበሩ ዘለዉ ግዝያዊ ናይ ግምሩክ ግዴታታት ምዃኖም ብተውሳኺ ተሓቢሩ፡፡

ቻይና ነቲ ኣብ ዓመተ 2021 ዝገበረቶ ምቕናስ ቀረጽ ናይ 883 ዝኣኽሉ ዝተፈላለዩ ዓይነታት ኣቑሑ፡ ኣብ ዝመጽእ ዓመት እቲ ቁጽሪ ናብ 954 ክብ ከተብሎ ምዃና ውን ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ፡፡

ኣብ ርእሲ’ዚ ዝተጠቕሰ ናይ መኪና ክፋላት መቀያየሪ ኣቑሑን ናይ ሕክምና መሳርሒታትን፡ ምስ ናይ በይጂን ናይ ክረምቲ ኦሎምፒክ ዝተሓሓዙ ኣቑሑማለት፥ ኣብ ከም ናይ በረድ መንሸራተቲ ዝኣመሰሉ መሳርሒታት ውን ናይ ቀረጽ ምንካይ ክግበረሉ መደብ ተታሒዝሉ ከምዘሎ ተገሊጹ፡፡

እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ፡ ኣብ ቻይና፥ ኣብ ናይ ስጋ ሓሰማን ካልኦት ነገራትን ዝግበር ናይ ቀረጽ ክፍሊት ይውስኽ ከም ዘሎ ዝፍለጥ፡፡


Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com