Tuesday , July 16 2024

ነበርተን ቋንቋ እንግሊዝ ብምዝራብ ካብ ዝፍለጣ ሃገራት ሽወድን ኣብ 2ይ ደረጃ ትስራዕ።

ነበርተን ቋንቋ እንግሊዝ ብምዝራብ ካብ ዝፍለጣ ሃገራት፡ ኣብ ዓመተ 2019 ሆላንድ ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ክትስራዕ እንከላ ሽወደን ግን ናብ ካልኣይ ደረጃ ወሪዳ። ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ልዕሊ 100 ቋንቋ እንግሊዝ ናይ ኣደ ቋንቆአን ዘይከነ ሃገራት ዓለም ዝተገብረ ዳህሳስ ፡ ሽወደን ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ተሰሪዓ ከምዝነበረት ይዝከር።

ሽወደን ንቀዳማይ ደረጃ ዝኸሰረቶ ምኽንያት ብሰንኪ ጉድለት ነፍሰ ተኣማንነት ሽወደናውያን ተዛረብቲ ቋንቋ እንግሊዝ ምዃኑ፡ ንጉዳይ ናይ ትምህርቲ ካምፓኒታት ዝከታተል ማእከል LIF፡ ኣባል ዝኾነት ማሊን ኣንካሪቢሪ ሓቢራ። እዚ ናይ ደረጃ ምውራድ ከሰክፈና ከምዘይብሉን በንጻሩ’ኳ ኣብ ዝቕጽሉ ዓመታት ዝሓሸ ውጽኢት ንምምጻእ ከም ደፋኢ ሓይሊን መነቓቕሒን ኩኸነና ከምዝግባእ ትብል ማሊን ኣንካሪበሪ።

ሽወደን ኣብ ኣገዳሲ ዝኾነ ካልኣይ ደረጃ ድሕሪ ጎረቤታ ሆላንድ ከምዘላ ክትብል ወሲኻ። ኣብ ውሽጢ ሽወደን ቋንቋ እንግሊዝ ብምዝራብ ዝሓሸ ደረጃ ዘመዝገቡ እቶም ዕድሚኦም ኣብ መንጎ 18 ን 20 ዓመትን ዘለዉ እዩም። ብደረጃ ዓለም ኤውሮፓ ኣብ ቅድሚት ክትስራዕ እንከላ ኣስያ፡ ኣፍሪቃን ማእከላይ ምብራቕን ግን ደረጀአን ኣንቆልቂሉ። ዴኒማርክን ሲንጋፖርን ብተኸታታሊ ኣብ ካልኣይን ሳልሳይን ደረጃ ተሰርዐን ይርከባ።


Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com