Sunday , June 16 2024

ናብ ሽወደን ዝግበር ኲሉ ዘየድሊ ዓይነት ጒዕዞ ካብ ጽባሕ ሓሙስ ጀሚሩ ደው ክብል እዩ ተባሂሉ።

ለበዳ ኮሮና ንምንካይ ብቆንስልን ኮሚሽንን ኣውሮጳን ብመሰረት ዝወጸ ጻውዒት ኲሎም ዘየድልዩ ዝተባህሉ ጒዕዞታት ንግዜኡ ደው ክብሉ እዮም። እዚ ውሳነ ካብ ሓሙስ ጀሚሩ ን 30 መዓልታት ተግባራዊ ክኸውን እዩ። እዚ ሕጊ ኣብ ካልኦት ሃገራት ንዝርከቡ ዜጋታት ሽወደን ከም ዘይምልከትን ናብ ዓዶም ኣብ ዝደለይዎ ክምለሱ ከም ዝኽእሉን ድማ ሚኒስተር ውሽጣዊ ጒዳያት ሽወደን ሚካኤል ዳምፔሪ ኣፍሊጣ’ላ። እዚ ውሳነ ብተወሳኺ ነቶም ኣህጒራዊ ዕቚባ ንዝደልዩን ዲፕሎማስያዊ ዕዮ ንዘለዎምን ሰባት ከም ዘይምልከት ተሓቢሩ’ሎ።

ሃገራት ኣውሮጳዊ ሕብረት ነዚ ለበዳ ደው ንምባል ን 30 መዓልታት ዝጸንዕ ውሳነ እገዳ ጒዕዞ ምንባረን ዝፍለጥ ኮይኑ ኣብ ዶባተን ዝግበር ምልውዋጥ ኣቕሑ ንምስላጥ ቅልጡፍ ኣገባብ ምታትታወን ዝዝከር እዩ። ፕረሲደንት ኣውሮጳዊ ኮሚሽን ኡርሱላ ነዚ ኣመልኪታ ኣብ ዝሃበቶ ቃል” ጸላኢ እቲ ቫይረስ እዩ፥ ህዝብናን ቊጠባናን ንምውሓስ ኩሉ ዝከኣለና ክንገብር ክንግደድ ኢና። እንድሕሪ ኲነታት ናብ ዝበኣሰ ከይዱ ካልእ ዝጸንከረ ኣገባባት ክንክተል እውን ንኽእል ኢና” ኢላ’ላ።


Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com