Tuesday , July 16 2024

ናይ ቤት መግብታት መጠን ሽያጥ፡ ኣንቆልቊሉ

ለበዳ ኮሮናን ንዕኡ ንምብዳህ ተባሂሉ ዝወጹ መምርሒታት፡ ንኢንዱስትሪ ቤት መግብታት፡ ብኸቢድ ሃስይወን ይርከብ። ኣብ መላእ ዓመተ 2020፡ መጠን ሽያጥ ናይቲ ኢንዱስትሪ፡ ምስቲ ናይ ቅድሚኡ ዝነበረ ዓመት ክነጻጸር እንከሎ፡ ብ20% ከምዝጎደለ፡ እዚ ማለት ድማ 26 ቢልዮን ክሮነ ከምዝበጽሕ፡ ጸብጻባት ቤት ጽሕፈት ስታትስቲክስ ሽወደን ይሕብሩ።

ኣብ ዓመተ 2020፡ ጠቕላላ መጠን ሽያጥ ናይቲ ኢንዱስትሪ፡ 104 ቢልዮን ክሮነ ምንባሩን እቲ 21.5 ቢልዮን ክሮነ ድማ ካብ መሸጣ መስተ ዝተረኽበ ምንባሩ እቲ ቤት ጽሕፈት ይሕብር።

ምንቁልቋል መጠን መሸጣ ናይ ቤት መግብታት፡ ኣብ ዝተፈላለያ ምምሕዳራት ከተማ፡ ዝተፈላለየ መጠን ነይርወን እዩ። ብኸቢድ ዝተሃስያ ከባቢታት፡ ሲግቱናን (Sigtuna) ስትሮምስታድ (Strömstad) ክሳብ 51% ምንቁልቋል ከርእያ እንከለዋ፡ ኣብ ሆቦ (Håbo)፡ ሞርቢሎኛ (Mörbylånga)፡ ኤስትሃማርን (Östhammar) ቤሪን (Berg) ድማ ብ18% ክሳብ 19% ወሰኽ መጠን መሸጣ ኣርእየን።

ኣብ መንገዲ ዝርከባ ቤት መግብታት፡ እተን ቀንዲ ዝተሃስያ ክኾና እንከለዋ፡ እተን ኣብ መዘናግዒ ቦታታት ዝርከባ ቤት መግብታት ድማ ብኻልኣይ ደረጃ፡ ናይ ኣባላት ቤት ምግብታት ድማ ኣብ ሳልሳይ ደረጃ ተሰሪዐን ይርከባ።


Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com