Friday , July 12 2024

ናይ ኣእምሮ ጸገም ዘለዎም ህጻናትን ኣባጽሕን ንምሕጋዝ 900 ሚልዮን ክሮነር ይስላዕ!!

ሓላፊ ሰልፊ ሰንትራል ኣነ ሎወ ኣብ ዝሓበሮቶ ምስ መራሒ መንግስቲ ኣብዚ ዝቕጽል ዓመት ን ናይ ኣእምሮ ጸገም ዘለዎም ህጻናትን ኣባጽሕን ንምሕጋዝ ከምዝተሰማምዑ ሓቢሩ። እዚ ሓላፊ ወሲኹ ነዚ ናይ ኣእምሮ ጸገም ዘሎዎም ንምሕጋዝ ባጀት መንግስቲ ዓመታዊ ብ 300 ሚልዮን ክሮነር  ክብ ከምዝበሉ ይገልጽ።

ብመስረቲ ዝተኻየደ መጽናዕቲ ኣብዚ ቀረባ ዓመታት ብ ባይፖላር ዲሶርደር ዝተባህለ ሕማም ኣእምሮ ዝተጠቕዑ ብዝሒ ዓመታዊ ካብ 10 ናይ 17 ሰባት ከምዝወሰኸ ይሕበር።

ኣነ ሎወ ወሲኹ ነቲ ናይ መጸበዪ ወይ ሪጋ ግዜ ንምሕጻር ተወሳኺ 100 ሚልዮን ክሮነር ከምዝተመደበ ይሕብር። ሽወደን ሓንቲ ካብተን ብብዝሒ በዚ ሕማም ዝጥቁዑላ ሃገር ሙኻና ይሕበር።


Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com