Sunday , June 16 2024

ናይ ጡረታ ክፍሊት ክውስኽ እዩ ተባሂሉ።

ሽማግለታት ጡረተኛታት ሽወደን ዝያዳ ገንዘብ ክቕበሉ እዮም ተባሂሉ። እዚ ካብ ዝመጽእ ዓመት ኣትሒዙ ግብራዊ ክኸውን እዩ። እዚ ምውሳኽ ኣብ ክሊ ጡረታ 9000 ክሳብ 17 ሽሕ ኮሮና ክቕበሉ ንጸንሑ ኮይኑ ክሳብ ናይ 600 ኮሮና ወርሓዊ ምውሳኽ ክግበረሎም እዩ፡ መንግስቲ ነዚ ውሳነ ምስተን ኣርባዕተ ካልኦት ሰልፊታት ብምዃን ዝበጽሖ እዚ ውሳነ እኳ እንተኾነ ውድብ ጡረተኛትት PRO በዚ ከም ዘይዓገበ ገሊጹ’ሎ። እዚ ናብ ቅኑዕ ኣንፈት ዝወስድ ስጒምቲ እዩ። እንተኾነ ግና ሕጂ’ውን ዓበይቲ ሽግራት ኣለዉና ክብል ኣብ PRO ሓላፊ ዝኾነ ጃን ኣንደርሰን ሓቢሩ’ሎ።


Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com