Friday , June 14 2024
A tiger has been shot dead after seriously injuring a cleaner in Florida (AP Photo/Wilfredo Lee) FLWL105

ንሓደ ናይ ጽሬት ሰራሕተኛ ዘጥቀዐ ነብሪ: ተቐቲሉ

ሓደ ኣብ ፍሎሪዳ ኣብ ዝርከብ መካነ እንስሳታት ዝነብር ነብሪ፡ ኣብ ጥቓ ሓጹር ንሓደ ናይ ጽሬት ሰራሕተኛ ኣብ ምናቱ ስለዝነኸሶ ብጥይት ከምዝተቐተለ ቢቢሲ ጸብጺቡ።
እዝ ፍጻመ ዘጋጠመ ኣብ ደቡባዊ ምዕራብ ናይታ ሃገር፡ ኣብ ዝርከብ ኔፕልስ መካነ እንስሳታት (Naples zoo) ኮይኑ እቲ 8 ዓመት ዝዕድሚኡ ‘ኤኮ’ (eko) ተባሂሉ ዝጽዋዕ ነብሪ፡ በቲ ቀዳድ ሓሊፉ ምናት ናይቲ ሰብኣይ ዓትዒቱ ብምንካሱ እዩ። ከም ጸብጻብ መንግስታዊ ምንጭታት እንተድኣኾይኑ፡ ሰባት ነቲ ግዳይ ካብቲ ነብሪ ከላቕቕዎ እንተፈተኑ’ኳ፡ እቲ ነብሪ ግና ምግዳፍ ስለዝኣበዮም፡ እቶም ፖሊስ ቶኪሶም ከምዝቐተሉዎ ኣፍሊጦም።
እቲ ኣብ ዕድመ ክሊ 20’ታት ዝርከብ ናይ ጽሬት ሰራሕተኛ ብጽኑዕ ዝተጎድአ ኮይኑ፡ ብኣምቡላንስ ሄሊኮፕተር ናብ ሕክምና ከምዝተወሰደ ተፈሊጡ።
እቲ ሓደጋ ክበጽሕ ከሎ እቲ ሰብኣይ ኣብዘይተፈቕደሉ ቦታ ዝነበረ ኮይኑ፡ ነቲ ነብሪ ክደርዞ ወይ ድማ ከብልዖ ክፍትን ከሎ ከምዝኾነ ግምታት ኣለው።
እዚ ፍጻመ ብማሕበራዊ ማዕከናት ዜና “ኣዝዩ ዜጉሂ” ተባሂሉ ተጸዊዑ’ሎ። እቲ ኤኮ ዝባሃል ነብሪ ካብ 2020 ጀሚሩ ኣብቲ መካነ እንስሳታት ኔፕለስ ይነብር ከምዝነበረ ተሓቢሩ። እዚ ዓቢ ናይ ድሙ ዘርኢ ዘለዎ ነብሪ፡ ናይ በረኻ ነብሪታት ንምድሓን ተባሂሉ ተገዚኡ ዝመጸ ምንባሩ ክፍለጥ ተኻኢሉ’ሎ።
ከም ጸብጻብ ዓለምለኻዊ መተኣኻኻቢ ሓገዝ ንተፈጥሮ (World Wide Fund for Natur- WWF) እንተኾይኑ፡ ኣብ ዓለም ካብ 200 ዝውሕዱ ማላይ ነብሪታት (Malay tigers) ጥራይ ዘለው ኮይኖም፡ ካብቶም ሃለዋቶም ብዘስግእ ብርኪ ኣብ ሓደጋ ወዲቖም ዘለው ንኡስ ጅር ከምዝቑጸሩ ክፍለጥ ተኻኢሉ’ሎ።

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com