Thursday , May 30 2024
Credit: ANDERS WIKLUND / TT

ንመንእሰያት ዝወሃብ ነጻ ክንክን ስኒ ክስረዝ እዩ።

ድሕሪ ደጊም ካብ 19 ክሳብ 23 ዓመት ዝዕድሚኦም መንእሰያት ኣባጽሕ ክንክን ስኒ ነጻ ኣይክኸውንን እዩ። እዚ ንመንግስቲ
ንኣዝዩ ብዙሕ ወጻኢታት የቃልዖ ብምህላዉ ፡ ካብ 2025 ኣትሒዙ ነዚ ከቋርጾ መደብ ኣለዎ። ኣብ ክንድኡ ን ከም ኣረጋውያን
ዝኣመሰሉ ጒጅለታት ቀዳምነት ክህብ እዩ።

 

 

Credit: ANDERS WIKLUND / TT

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com