Friday , July 12 2024

ንስደተኛታት ብቓልን ኣካልን ዘከላበተ ሰብ ናብ መጋባእያ ቀሪቡ።

ኣብ ክሊ ዕድመ ሓሙሳታት ዝርከብ ሰብኣይ ስደተኛታት ብቓልን ኣካልን ብምክልባቱ ሎሚ ኣብ መጋባኣያ ኡሚዮ ምቕራቡ ጋዜጣ ዌስተርባተን-ኲሪሪን ሓቢራ። እዚ ሰብኣይ ዝሓለፈ መስከረም ኣብ ኣውቶቡስ ተሳፊረን ንዝነበራ ስደተኛታት “ኪዳ! ኣመናዝር!” ዝብልን ካልእ ጸርፊታትን ከም ዘዝነበለን ድማ ተገሊጹ። ክዓርቊ ንዝፈተኑ ክልተ ሰብኡት ጒድኣት ከም ዘውረደሎም ድማ ተመልኪቱ’ሎ።

እዚ ድሕሪ ምዃኑ ኣብ ውሽጢ ሓደ ወርሒ እዚ ሰብኣይ ንጐረቤቱ መንእሰይ ብጒስጢ ምጥቅዑን ብመቐስ ክወግኦ ምፍታኑን ተገሊጹ። እዚ ሰብኣይ ብዓሌታዊ ጽልኢ፡ ምክልባትን ዘይሕጋዊ ምፍርራህን ጐነጻዊ ባህርይን ተኸሲሱ ኣሎ። ተኸሳሲ እዚ ነገር ኣይወዓልክዎን፥ ኣብቲ ኣውቶቡስ ዘጋጠመ ነገር ከኣ ኣይዝከረንን እዩ ኢሉ’ሎ።


Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com