Friday , July 12 2024

ን ዓለምና ዝሰዓራ ካብ ዕዉታት ደቂ ኣንስትዮ ዓለምና!

ንሓደ ሰብ ‘ዕዉት ሰብ’ እዩ ፥ ክንብል ከለና ከመይን እንታይን ማለትና እዩ? እቲ መልሲ ከከም ርድኢት ሰባት ኪፈላለ ይኽእል ይኸውን፡ ኣብ መወዳእታ ግን ‘ዕዉታት ሰባት ዝበሃሉ፡ እቶም ብርእሰ ተኣማንነት ከይተሓለሉ ጽዒሮም ናይ ዝሓለምዎን ዝተለምዎን ራእይ ብተመኩሮን ተግባርን ክዉን ዝገበሩ ሰባት መለለዪ ስያመ እዩ ክበሃል ይከኣል። ዕዉታት ሰባት እቶም ባህሪ ንዝዓደለቶም ጸጋ ከከም ትዕድልቶም ተቐቢሎም ከብቅዑ፡ ተመሊሶም ንደቂ ዓለም ብኣወንታ ዝጸሉን ኣብ ምምሕያሽ ዓለምና ኣሰር ዝገድፍን ግብራዊ ኣበርክቶ ገዲፎም ዝሓልፉ ከም ደረስቲ፡ መሃዝቲ፡ ተመራመርቲ፡ ፈላስፋታት፡ ሊቃውንትን ካልኦትን ዓይነት ሰባት እዮም። እስከ፡ ንጉዕዞ ህይወት ናይተን ብደረጃ ዓለም ብኣብነት ካብ ዝጥቀሳ ‘ዕዉታት ደቀንስትዮ ዓለምና’ ክንጠቅስ፦

 ጆኒ ኤረክስን ታዳ (Joni Eareckson tada )፥ ትበሃል፡ ብ 1967 ብዘጋጠማ ሓደጋ ካብ መንኩባ ንታሕቲ ዝሰንከለት ሰብ‘ያ። ጆኒ ብዘጋጠማ ስንክልና ከይተዓገተት ኣብ ሂወታ ሓያል ጻዕሪ ዝሓትት ኣዝዩ ፈታኒ ዝኾነ ጻዕሪ ድሕሪ ምክያድ እያ ካብ’ቲ ዝነበረቶ ጸልማት ህይወት ናብ ብርሃንን ተስፋን ዝዓሰሎ ህይወት ብዓወት ክትወጽእ ዝኸኣለት። ጆኒ ድሕሪ ናይ ነዊሕ ጻዕሪ ዕዉትቲ ተዋሳኢት፡ ብርክት ዝበሉ መጻሕፍቲ ዝጻሓፈት ህብብቲ ደራሲት፡ ኣቕራቢት መደባት ረድዮ ኣዳላዊት ዓንቀጻት ኣብ መጽሄት፡ ኣብ ርእሲ ምዃና፡ ሓደ ንስንኩላን ዝሕግዝ ብ‘ጉባኤ ስንኩላን’ ዝፍለጥ ናይ ተራድኦ ትካል ዝመስረተት ዕውትቲ ሰብ’ያ። ብዘይካዚ ጆኒ፡ ኣብ ታሪኽ ህይወታ ምርኩስ ዝገበረት ፊልም ብምስራሕ ናብ ዓይኒ ተዓዘብቲ ኣቕሪባ’ያ። ጆኒ በዓልቲ ሓዳርን ኣደ ሓደ ቆልዓን እያ።

 ጆኣን ካትሊን ሮውሊንግ (Jonne Kathleen Ronwling) ትበሃል፥ ሓደ ውላድ ጥራይ እዩ ዘለዋ። ንወዳ ብዘይ ኣቦ ንበይና እያ ተዕብዮ። ስራሕ ስለ ዘይነበራ ንወዳ ብድኽነት እያ ከተዕብዮ ተገዲዳ። ኣብ ሓደ እዋን ምቘት ዝህብ ዝረብሕ ገዛ ስለ ዘይነበራ፡ ውዑይ ነገር ኣብ ዝሽየጠሎም ባራት ምቘት ንምርካብ ክትብል ትውዕለሉ ግዜ ነይሩ። እቲ እንኮ ወዳ ክድቅሰላ ከሎ ድማ ኣብ ባራት ኮይና መጽሓፍ ትጽሕፍ ነይራ። ካብዚ ከርፋሕ ስራሕ ተገላጊላ ከም መምህር’ውን ንብርክት ዝበለ ዓመታት ሰሪሓ ነይራ። ሮውሊስን ኣዝያ ሓፋር ስለ ዝነበረት ኣብ መወዳእታ መስተንክር ክትሰርሕ እያ ኢሉ ዝግምታ ሰብ ኣይነበረን። ኮይኑ ግን ሳላ ዘይሕለል ጻዕርን ትዕግስትን ሓደ መዓልቲ መስተንክር ስራሕ ሒዛ ኣብ ቅድሚ መፍቀርቲ ስነ-ጥበብን ኣንበብትን በሎኽ ኢላ ወጸት። ጆኣን ካትሊን ሮውሊንግ፡ ኣብ ታሪኽ ሕትመት ኣብ ቅድሚት ዝስራዕ ሃሪ ፖተር (harry potter) ዘርእስቱ ተኸታታሊ መጽሓፍ ናብ መላእ ዓለም ዘርገሐት። ዛጊት ልዕሊ 35 ሚልዮን ቅዳሕ ኣብ ኢድ ኣንበብቲ ኣትዩን ብዝተፈላለየ ቋንቋታት ተተርጒሙን ኣሎ። እዛ ብጻዕራን ትዕግስታን ዝተዓወተት ደራሲት’ዚኣ ንነብሳን ንወዳን ጥራይ ዘይኮነ፡ ነቶም ኣብ ሓደ እዋን ግምት ዘይህቡዋ ዝነበሩ ኣሕተምትን ሸየጥትን መጽሓፍ’ውን ዓቢ ኣኽሳቢ ስራሕ ፈጢራትሎም እያ። ተዓዊታ እተዐውትዕውትቲ ሰብ!


Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com