Breaking News
Texas Governor Greg Abbott (right) signs the new election law. (AP Photo/LM Otero) TXMO105

ኣመሓዳሪ ቴክሳስ፡ ኣከራኻሪ ሕጊ ይኽትም

ኣመሓዳሪ ቴክሳስ፡ ግሬግ ኣቦት፡ ንማይኖሪቲ ጒጅለ ዝጓኒ ሓድሽ ኣከራኻሪ ሕጊ ምርጫ ምንዳፉ ተገሊጹ ክብል ማዕከን ዜና ተተ ሓቢሩ።

እቲ ሕጊ፡ ብፖስታ ዝግበር ምርጫን ከምኡውን ምርጫ 24/7 ን ዝኽልክል እዩ። እዚ ድማ ንዴሞክራትስ ከም ዝድግፉ ንዝንገረሎም ማሕበረሰብ ጸለምቲን ሂስፓኒክን ዝጓኒ እዩ ተባሂሉ’ሎ።

እዞም ማሕበረሰባት፡ ብቑጠባ ዝተሃስዩ ብምዃኖም፡ ኣብ ናይ ስራሕ ሰዓታት፡ ስርሖም ኣቋሪጾም ናብ ናይ ምርጫ ነቚጣታት ክኸዱ ዘይሕሰብ እዩ።

ኣቦት ግና፡ እዚ ኣሰራርሓ ዓሎቕ ንኸይህሉ ዝኽልክል እዩ ክብል ተኸራኺሩ ኣሎ።

ጆ ባይደን፡ ነዚ ኣገባብ ምስቲ ኣብ መፋርቕ 20 ክ/ዘመን ዝነበረ ሕጊ ጂም ክሮው ብምምስሳል ነቒፍዎ’ሎ።