Tuesday , November 29 2022

ኣመሪካ ዜጋታት ካብ ዒራቕ ክወጹ ትጽውዕ።

ዋሽንግተን ነቶም ኣዝዮም ወሰንቲ ዘይበሃሉ ኣባላት ዲፕሎማስያዊ ተልእኾ ካብ ዒራቕ ክምለሱ ጸዊዓ።

ምምሕዳር ኣመሪካ ብረቡዕ ግንቦት 15, 2019, ነቶም ኣዝዮም ወሰንቲ ዘይበሃሉ ኣባላት ዲፕሎማስያዊ ተልእኾ ካብ ዒራቕ ክምለሱ ኣዚዙ’ሎ።

እቲ ሚኒስትሪ ኣብ ኤምባሲ ኣመሪካ ኣብ ባቕዳድ ኣብ ዝለጠፎ ሓበሬታ ምሃብ ቪዛ ንግዚኡ ደው ከም ዘበሎ ገሊጹ’ሎ።

ብዘይካዚ ንዜጋታት ኣመሪካ ኣብ ዒራቕ ምጒዳል ኣገልግሎት ናይ ህጹጽ እዋን ኣገልግሎት ክገብረሎም ምዃኑ’ውን ገሊጹ’ሎ።

ካብ ቀረባ መዓልታት ጀሚራ ኣመሪካ ጸጥታዊ ኲነታት ወተሃደራታን ኤምባሲኣ ውሑስ ንምግባር ክትንቀሳቐስ ምጽንሓ ይፍለጥ።

ብዘይካዚ ኣመሪካ ኣብ ዒራቕ “ወጥሪ እናሓየለ ምምጽኡ” ከምኡውን ኢራን ረብሓታት ኣመሪካ ንምዂላፍ ትንቀሳቐስ ምህላዋ ብምግላጽ ዜጋታታ ክጥንቀቑ መልእኽቲ ምሕላፋ ይዝከር።