Friday , May 31 2024
NICOLAS ASFOURI/TT

ኣርሰን ቨንገር ምስ ሚላን ወዲኡ ይበሃል

ካብ ኢንግሊዛዊት ክለብ ኣርሰናል ድሕሪ 22 ዓመት ምፍልላዩ ኣብ ዕረፍቲ ዝጸንሔ ኣርሰን ቨንገር ምስ ክለብ ኤሲ ሚላን ከም መተካእታ ሓደ ናይ ቀድም ተጻዋትይን ድሒሩ ነዛ ክለብ ከሰልጥና ሓላፈነት ዝተዋህቦ ጋትሶ ክኸውን ኣብ ስምምዕ በጺሖም ክትብል ፍራንስ ስፖርት ኣብ ኣብ ዓምድታታ ኣስፊራ።

ጋትሶ ብ ኣታውን ወጻኣቲ ጸወታ ነዛ ጋንታ ክመርሓ ድሕሪ ምጽናሕ ኣብ መሳልል ሰሪ ኣ ጥልያን ካብ መራሒት ጁቬንቱስ ብ 10 ነጥቢ ተበሊጻ ብ ሸቶ ን ላዛዮ በሊጻ ብ 21 ነጥቢ ኣብ 4 ይ ደረጃ ዘላ።

ክለብ ኤሲ ሚላን ኣብዚ እዋን ዳግማይ ምትዕርራይ ብምግባር ናብ ናይ ቅድም ዝንኣን ስማን ንክትመለስ ሙኩራት ተጻወቲ ከም ኣርጀንቲናዊ ሁጉየን ብምንጽንባር ንሙኩር ኣሰልጣኒ ኣርሰን ቨንገር ትቆጽሮ ዘላ።


Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com