Friday , July 12 2024
Credit: Janerik Henriksson/TT

ኣሽሓት ተማሃሮ ኣብ ምረቓ ላዕለዋይ ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ብዙሕ ወጽኢታት ይገብሩ

ኣብዚ ሰሙን’ዚ ኣብ ገለ ክፋል ሽወደን ጽምብል ምረቓ ላዕለዎት ካልኣይ ደረጃ ኣብ ዝግበረሉ ዘሎ እዋን፡ ተማሃሮን ስድራቤቶምን ዝገበርዎ ፋይናንሳዊ ወጻኢታት ኣዝዩ ዘሰንብድ ክኸውን ከም ዝኽእል ይሕበር ኣሎ። ኣብ ስዊድባንክ ብብሕቱ ዝሰርሕ ክኢላ ስነ-ቑጠባ ኣርቱሮ ኣርከስ፡ ሎሚ ብዙሓት ሰባት ንመመረቕታ ካልኣይ ደረጃ ትምህርቶም እንተወሓደ 7 ሽሕ ክሮና ከም ዘውጽኡን፡ ብምርኢት ዕዳጋ ዝተጸልዉ መንእሰያት ከኣ ቅድሚ ሕጂ ዘይነበረ ድሌታት ይድርኽዕም ምህላዉን ይዛረብ።

“ብዙሓት መንእሰያት ብተጽዕኖ መሃዝትን መራኸቢ ብዙሃንን ስለዝጽለዉ ነዚ ከም ሓቂ ብምውሳድ እሞ ምስ ካልኦት ኣዕሩኽቶም ንምትእስሳር ነዚ ገንዘብ ከውጽኡ ከምዘድልዮም እዮም ዝሓስቡ” ክብል ንሬድዮ ሽወደን ይዛረብ


Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com