Friday , June 14 2024
German Chancellor Olaf Scholz (John Thys, Pool Photo via AP) VLM451

ኣብ ሃገረ ጀርመን፡ እገዳታት ክኸሩ ትጽቢት ይግበር

መንግስቲ ጀርመንን መራሕቲ እተን 16 ፌደራላዊ ግዝኣታትን ምስፍሕፋሕ ኮሮና ቫይረስ ንምዕጋት፡ ጽንኩር እገዳታት ክተኣታቶ ኣብ  ዝኽእለሉ ዛዕባ ንምውሳን ዋዕላ የካይዱ ምህላዎም ተፈሊጡ።
 ቻንሰሎር ኦላፍ ሾልዝ (SPD) ኣብቶም ዝመጹ መዓልታት፡ መንግስቲ ሃገራዊ ስጉምትታት ንኸታኣታቱ ሓደ ሓድሽ ናይ ክኢላታት ጉጅለ ሕቶ ከምዘቕረበ ሓቢሩ። እዚ ናይ መጠንቀቕታ ደወል ዝመጸ፡ እቲ ኦሚክሮን ተባሂሉ ዝጽዋዕ ሓድሽ ጅር ቫይረስ ኣብ ሃገረ ጀርመን ከምዝተራእየ ድሕሪ ምፍላጡ እዩ።
እቲ ጉጅለ ክኢላታት “ኣካላዊ ምትንኻፋት ብዝምልከት ብጥንቃቐ ዝተወጠነን ብምስትውዓል ናብ ህዝቢ ክባጻሕ ዝግበር እገዳን” መንግስቲ ንኽትግብር መጸዋዕታ ከምዘቕረበ ተፈሊጡ’ሎ።
ሚኒስተር ጥዕና፡ ካርል ሎተርባኽ፡ ኣብ መራኸቢ ሓፋሽ ከምዝበሎ “ብዝለዓለ ብርኪ ዝግለጽ” ኣብ ልዕሊ እኩባት ሰባት ክሳብ መፋርቕ ጥሪ ዝጸንሕ እገዳታት ንኽእወጅን “መገሻ ድማ ኣገዳሲ እድሕር ዘይኮነ ክሳብ ዝተኻእለ መጠን ንኸይግበር” ኣታሓሳሲቡ።
ከም ጸብጻብ ማዕከናት ዜና እንተድኣኾይኑ፡ ኣብ ሓደ ሓደ ኩነታት፡ ካብ 10 ሰባት ንላዕሊ ንኸይእከቡ ዝኽልክል ሕጊታት ምትእትታዎም ተሓቢሩ’ሎ። ኣብቲ ኸባቢ ምግዋሕ መልከፍቲ ይሃሉ ኣይሃሉ ብዘየገድስ፡ ለይታዊ ትልሂታት ፈጺሞም ክዕጸው ትጽቢት ተገይሩ ኣሎ።
እዚ እገዳ’ዚ ክትባት ንዝወሰዱ ሰባት’ውን ዝምልከት እዩ ክኸውን። ከምቲ ዝፍለጥ ኣብ ቀረባ እዋን ዝነበረ ጽንኩር እገዳታት ብመብዛሕትኡ ኣንጻር እቶም ነቲ ክትባት ዘይወሰዱ ሰባት ጥራሕ እዩ ዝእወጅ ነይሩ።

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com