Sunday , June 16 2024
"Green Pass" checked by a school worker (AP Photo/Andrew Medichini) AJM102

ኣብ ህዝባዊ መጓዓዝያታት፡ ናይ ክታበት ፓስፖርት ምሕታት ክተኣታቶ እዩ

መንግስቲ ሽወደን፡ ሰባት፡ ኣብተን ነዊሕ ጉዕዞ ዝኸዳ ህዝባውያን መጓዓዝያታት፡ ክጥቀሙ እንከለዉ፡ ናይ ክታበት ፓስፖርት ክሕተትሉ ዝኽእሉ መምርሒ ንኽተኣታቶ ይሰርሓሉ ከምዘሎ ኣብ ዘመሓላለፎ መዘኻኸሪ ገሊጹ ክብል ማዕከን ዜና ተተ ሓቢሩ።

እቲ ዝተመሓላለፈ መዘኻኸሪ፡ ብሰንኪ ዘስፋሕፍሕ ዘሎ ለበዳ ሓድሽ ጅር ኮቪድ ከምዝኾነን፡ እቲ መምርሒ ዝጅምረሉ ዕለት ከምዘይጠቐሰን ተፈሊጡ። ብተወሳኺ፡ እዚ ዘሎ ኩነታት ለበዳ እናበኣሰ ኣብ ዝኸደሉ እዋን፡ ኣብ ኣዝዮም ነዋሕቲ ጉዕዞታት፡ መስርሕ ምቁጽጻር መልከፍቲ ከተኣታቱ ምዃኑ፡ መንግስቲ፡ ገሊጹ።

ኣቐድም ኣቢሉ፡ መንግስቲ፡ ኣብ ህዝባዊ፡ ባህላዊ፡ ንግዳውን ማሕበራዊ ዝኣመሰሉ ኣገልግሎታት ዝወሃበሉ ቦታታት ናይ ኮቪድ ፓስፖርት ምርኣይ ተኣታትዩ ከምዘሎ ይፍለጥ።

ካብ ዕለት 1 ታሕሳስ ጀሚሩ፡ ኣብ ኣብያተ ምርኢታት፡ ስፖርታዊ ግጥማትን ልዕሊ 100 ሰብ ዝእከበሉ ኣጋጣሚታትን፡ ናይ ክታበት ፓስፖርት ምርኣይ ከም ዝተኣታተወ ይዝከር።


Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com