Tuesday , June 25 2024
The Non-Discrimination Ombudsman shall focus on cases concerning pregnant women. (AP Photo/Charles Krupa, File) BMNY402

ኣብ ልዕሊ ነፍሰ-ጾራት ዝግበር ኣድልዎ፡ ኣተክሮ ክግበረሉ ይግባእ ተባሂሉ

ንስራሕ ኣብ ዘመልክታሉ እዋን ኣብ ልዕሊኤን ኣድልዎኣዊ በደል ንዝተፈጸመን ወይ ድማ ብሰንኪ ኩነታተን ንኽሰርሓ ዘይተፈቐደለን ብዝሒ ዘለወን ነፍሰ-ጾር ደቂ ኣንስትዮ፡ ካሕሳ ክኽፈለን ከምዝግብኦ ተገሊጹ። ከምዚ ክብል ኣብ ዳጌንስ ኒሄተር (Dagens Nyheter) ተባሂሉ ዝፍለጥ ጋዜጣ ዘስፈረ ተሓላቒ መሰላትን ኣድልዎን (The Non-Discrimination Ombudsman) ላሽ ኣርሄኒዩስ (Lars Arrhenius) እዩ ክብል ማዕከን ዜና ተተ ሓቢሩ።
“Do ብመሰረት እቲ  መምርሒ ፍቓድ ናይ ወለዲ (Parental Leave Act)  ተባሂሉ ዝፍለጥ መስርሕ፡ ምስ ጥንሲን ዘይተማዓራረየ ጸገምን ተተሓሒዞም ኣብ ልዕሊ ዝላዓሉ ኣድልዎኣዊ ኣሰራርሓታት ብዝምልከት ንዝቐርቡሉ ሓበሬታታት፣ ምልክታታትን መረረታትን ምክትታል ክቕጽል እዩ” ክብል ኣርሄኒዩስ ኣብቲ ጽሑፍ ኣፍሊጡ።
ብተወሳኺ’ውን ንሱ፡ ንቑጽሪ ናይቶም ኣብ ቤት ፍርዲ ዝግበሩ ምክትታላት ክውስኽ ድሌት ከምዘለዎ ገሊጹ፥ እዚ ብምግባር ድማ ንመጻኢ ግዜ እቲ ዝምልከቶ መንግስታዊ ኣካል ብሰንኪ ኣድልዎ ናይ ኣስራሕቲ ብዝምልከት ክብጽሕ ዝኽእል በደላት ዝኽፈል ካሕሳ ኣብ ልዕሊ ዘለዎም ጉዳያት ፍሉይ ጠመተ ንኽገብር ስለዘኽእሎ ከምዝኾነ ክፍለጥ ተኻኢሉ’ሎ።
ንነፍሰ-ጾራት ደቂ ኣንስትዮ፡ ስራሕ ብዝምልከት ኣብ ግዜ ቃለ-መሕትት ይኹን ወይ ድማ ኣብ ናይ ስራሕ ግዜ ምንዋሕ ብኣድሎኣዊ ኣሰራርሓ ክታዓናቐፋ ምግባር ከምዘይፍቀድ DO የዘኻክር።

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com