Monday , July 22 2024
Credit: Christer Suneson/Sveriges Radio.

ኣብ ሕርሻ ዝሓሸ ኲነታት ስራሕ ንምፍጣር ይስራሕ ኣሎ

ዓሚ ኣብ ቦታ ሕርሻ ድሕሪ ዘጋጠመ ሓደጋ ካብ ዝቖሰሉ 220 ሰባት ሓንቲ፥ ቅልጽማ ዝተሰብረት ሓረስታይ ማሪ እያ። ብሰንኪቲ ሓደጋ ሓሙሽተ ሰባት ህይወቶም ስኢኖም እዮም። ሕጂ ቦርድ ሕርሻ ሽወደን ጸጋታት ኣብ ምምሕያሽ ሃዋህው ስራሕ ሕርሻታት ሸቶ ብምግባር ይሰርሕ ኣሎ።

”እቲ ሓሰር እናምጻእና ቀዲመ እናተጓዓዝኩ ከለኹ ኣብቲ ናይ ኮንክሪት መሬት ወዲቐ ቅልጽመይ ተሰቢሩ” ክትብል ሓረስታይ ማሪ ካብ ኦርንስኮልድስቪክ ትዝክር።

ዓበይቲ ፕሮጀክትታት ህንጻ ንውዱብ ገበን መስሕብ ይኾኑ ኣለዉ ተባሂሉ። ምምሕዳር መጓዓዝያ ሽወደንን ንከባብያዊ ምምሕዳራት ዝውክል ትካል SKRን፡ ገበነኛታት ናብ ዓበይቲ ፕሮጀክትታት ህንጻን ሲቪል ምህንድስናን ይሰሓቡ ኣለዉ ክብሉ ኣተሓሳሲቦም ኣለዉ። ኣብ SKR ክኢላ ውጥንን ህንጸትን ዮሃን ስዮስትራንድ፡ እቲ ጸገም ካብቲ እትሓስቦ ንላዕሊ እውን ዝበዝሐ ምዃኑ ይኣምን። ብኻልእ ዜና ንጉስ ሽወደን ካርል መበል 16 ጉስታፍ ነቲ ዳግማይ ዝተሃንጸ E6 ሞተር ዌይ ኣብ ስቴኒንግሱንድ ብወግዒ ከፊትዎ’ሎ።  እዚ ድማ ድሕሪ ዳርጋ ሓደ ዓመት ምህማም መሬት ርኡይ ክፋል ናይቲ ጽርግያ ምፍራሱ እዩ ተሃኒጹ ዘሎ። ትራፊክ ዓርቢ ካብ ሰዓት 6 ንግሆ ጀሚሩ ናብ ጽርግያ ክዋፈር ክኽእል እዩ፡ እዚ ድማ ነቶም  ካብ ዝሓለፈ መስከረም ጀሚሮም መዓልታዊ ብኣሽሓት ዝቑጸራ ዝተዘዋወራ መካይን ክጽመሙ ዝጸንሑ ኣብ ጥቓኡ ኣብ ኡክሉም ዝርከቡ ነበርቲ ዓቢ ዕረፍቲ እዩ።

“ንዂሎም ሰብ ኡክሉም ወኪለ ክዛረብ እዚ ኲነታት ምውድኡ ኣዝዩ ሕጉሳት ኢና” ይብል ወዲ ዓዲ ቶኒ ዱንግሄድ።


Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com