Friday , June 14 2024
Credit: Henrik Montgomery/TT

ኣብ ሸወደን ዝቕመጡ ኣይሁዳውያን ብዛዕባ ድሕነቶም ይስከፉ

ድሕሪ’ቲ ኣብ መወዳእታ ናይ ዝሓለፈ ሰሙን ወተሃደራዊ ክንፊ ሓማስ ኣብ ልዕሊ እስራኤል ዘካየዶ ሓያል መጥቃዕትን ጭውያን
ብዙሓት ኣብ ሽወደን ዝቕመጡ ኣይሁድ ብዛዕባ ድሕነቶም ስክፍታ ከም ዝስምዖም ይገልጹ’ለዉ። ኣብ ከተማታት ደቡባዊ
ሽወደን ን ሓማስ ዝድግፉ ሰልፍታት ምክያዶም ከኣ ነዚ ስግኣት ኣዛዪድዎ’ሎ። በዚ ድማ ኣብ ዮተቦሪ ዝርከብ “ጉባኤ ኣይሁድ”
ኣባላቱ ካብ ቤቶም ወጻኢ ዝኾነ ናይ ኣይሁድ ምልክት ከይሕዙ፡ ወይ ድማ ኣብ ግዳም ብ ቋንቋ እብራይስጥ ካብ ምዝርራብ
ክቚጠቡ መኺሩ’ሎ። ኣደመምበር ማሕበረሰብ ኣይሁድ ኣብ ማልም ሚያ ካድጋር “ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ልዕሊ ኣይሁዳውያን
ብዓይነቱ ዝተፈልየ ስግኣታት ድሕነት ተኸሲቱ ብምህላዉ ኣይሁዳውያን ከም ኮኾብ ዳዊት ዝኣመሰሉ ትእምርትታት እቲ ኮም ካብ
ኣካላቶም ወይ ዝሕዝዎ ኣቕሑ ክኣልዩ” መኺራ። ንሳ ንባዕላ ኣብ እኩብ ህዝቢ ብቋንቋ እብራይስጢ ትዛረብ እኳ እንተነበረት
ኣብዚ ሕጂ እዋን ግና ነዚ ክትሓድግ ምውሳና ወሲኻ ገሊጻ። ብተመሳሳሊ ኣብ ዝሓለፋ ሒደት መዓልታት ኣብ ልዕሊ ኣይሁድን
ውሉዳቶምን ምፍርራህን ምንግልታዕ ምብጽሑ ጒባኤ ኣይሁድ ማልም ገሊጹ’ሎ። ብቀዳማይ ሚኒስተር ሽወደን ኡልፍ
ክሪስተርሾን ኣብ ማልሞ ዝርከብ ጉባኤ ኣይሁድ ብምብጻሕ ምስ ምድጋስ ንጡፍ ግርጭት እስራኤልን ፍልስጤምን ኣብ ሽወደን
ጸረ-ሴማውነት ክውስኽ ከም ይኽእል እዩ ዝብል ስክፍታ ከም ዘለዎ፥ ኣብያተ ትምህርቲን ካልእ ትካላትን ከኣ ጸረ-ኣይሁዳዊ ናይ
ጽልኢ ዘመተ ብመንስግቲ ሽወደን ጨሪሱ ዘይጽወር ተግባር ምዃኑ ከረጋግጻ ምግላጹ ሬድዮ ሽውደን ዘኪራ’ላ።
ብተመሳሳሊ ዜና መንግስቲ ሸደን ኣብ እስራኤልን ግዝኣታት ፍልስጤምን ተዓጽዮም ዘለዉ ሽወደናውያን ከውጽኦም ከምዝደሊ
ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ንማዕከን ዜና ቲቲ ሓቢሩ። ኣብ ወሰን ተላቪቭ ካብ ዝርከብ መዓርፎ ነፈርቲ ቤን ጉርዮን ዚጋታት ሽወደን
ናይ ምውጻእ በረራታት ንምክያድ ትልሚ ምህላዉ እውን ኣረጋጊጹ። እቲ ምውጻእ መዓስ ከም ዝጅምር ዝተወሰነ ዕለት የለን፡
ስለዚ ድማ ዜጋታት ሽወደን ባዕላቶም ናብቲ መዓርፎ ነፈርቲ ክበጽሑ መተሓሳሰቢ ቀሪቡ’ሎ።


Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com