Friday , June 14 2024

ኣብ ሽወደን ናይ መጀመርያ ግዳይ ኮሮና ቫይረስ ዝኮነት ጋል 20 ዓመት ነጻ ትበሃል።

ድሕሪ ካብ ቻይና ምምላሳ ግዳይ እዚ ተላባዒ ኮሮና ቫይረስ ዝኾነት ጋል 20 ዓመት ተቐማጢት ዮንሽፒን ድሕሪ እቲ ዝረኸበቶ ክንክን ካብ ምልኽታት እቲ ቫይረስ ነጻ ሙዃና ተረጋጊጹ ክትብል ኣብ ከተማ ዮተበሪ እቲ ሕተም ዮተበሪ ፖስት ገሊጻ።

ብመስረት ሓበሬትስ ዮተበሪ ፖስት እዚ ጛል 20 ዓመት ግዳይ ድህሪ መልኽታት ቫይረስ ኣብ ነብሳ ምርኻቡ ኣብ ተፈልያ ኣብ ማእከል መወሸቢ ብምጽናሕ ኩነታት ጥዕናኣ በብቑሩብ ናብ ንቡር ብምምላስ ኣብዚ እዋን ነጻ ክትኸውን ዝኽኣለት ንኪኢላ ዶክተር ምክልካል ተመሓላለፍቲ ሕማማት ዝኾነ ዳቪድ ኤደንቪክ ብምውካስ ጸብጺቡ።


Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com