Tuesday , July 16 2024

ኣብ ሽወደን ውሑድ ዝመጠኑ ምጒዳል ዝቕባበ ክህሉ ትንቢት ተጌሩ።

ብመሰረት TNS ዘካይዶ ዳህሳስ ኣብ ዝሓለፈ ኣዋርሕ ኣብ ቊጠባ ሽወደን ትጽቢታት ዝቕባበ ምጒዳል ኣርእዩ ኣሎ። ካብ ብርክት ዝበላ ኲባንያታት ዝተዋዝኡ ኣካየድቲ ዕድጊን ወከልቲ ማሕበራት ንግዲን ኣብቲ ዳህሳስ ምስታፎም ድማ ተፈሊጡ።፡ ብመሰረት ትንበያታት ኣብ ሓደ ዓመት ዝቕባበ ናብ 1.6 ሚእታዊት፥ ኣብ ክልተ ዓመታት ከኣ 1.8 ሚእታዊት ክበጽሕ እዩ ዝብል ትጽቢት ኣሎ።

ኣብ መስከረም ዝተሓትመ ዝሓለፈ ዳህሳስ ከም ዘመልክቶ ኣብ ሓደ ዓመት 1.7 ኣብ ካልኣይ ዓመት ከኣ 1.9 ሚእታዊት እዩ ኔሩ። ኣብ ማእከላይ ባንክ ሽወደን ዝህሉ ዕድጊ ኣብ ሰለስተ ኣዋርሕ ኣሉታ 0.2 ሚእታዊት ኣብ ኣብ 12 ኣዋርሕ ኣሉታ 0.3 ሚእታዊት ኣብ 60 ኣዋርሕ ከኣ 0.7 ን 0.8 ሚእታዊት እዩ ተገሚቱ።


Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com