Tuesday , June 25 2024

ኣብ ቀረባ እዋን ናብ ሽወደን ዝኣተዉ ቆልዑ ግዱድ ትምህርቲ ከምተወሳኺ ክወሃቦም ከድሊ እዩ ተባሂሉ።

ኣብ ሽወደንን ብልፍንቲ መንግስቲ መስሪተን ዘለዋ ፓርትታት ከከም ኣድላይነቱ ሓደስቲ መጻእተኛታት ቆልዑ ግዱድ ፕሮግራም ትምህርቲ ክውሰኾም ኣለዎ ይብሉ ምህላዎም ተገሊጹ። ሓደ ካብቶም ቀንዲ ኣካላት መንግስቲ ምዃኖም ዝንገረሎም ማእከላይን ሊበራላውን ሰልፊታት ቆልዑ መጻእተኛታት ካልኣይ ደረጃ ምህሮ ኣብ ምብጽሖም ዘጋጥሞም ዘሎ ሽግራትን ትሑት ብቕዓትን ኣብ ግምት ብምእታው እዮም ነዚ ሓድሽ ሓሳባት ዘጋውሑ ዘለዉ።

ሓላፊ ሊበራላዊ ሰልፊ ኒያምኮ ሳቡኒ ንሬድዮ ሽወደን ኣብ ዝሃቦቶ መግለጺ ኣብ ሽወደን ልዕሊ10 ዓመት ዝዕድሚኦም ሓደሽቲ መጻእቲ ቆልዑ ግዱድ ምህሮ ክወሃቡ ከም ዝግበርን ምኽንያቱ ብሰንኪ ኣብ ሃገሮም ዘሎ ሽግራት ካብ መኣዲ ትምህርቲ ስለ ዝኣለዮምን እዞም ቈልዑ ኣብ ትምህሪ ብዘይምጽንሑ ኣብ ትምህርቲ ብቕዓቶም ብምጉዳሉ ተወስኺ ናይ በይኖም ትምህርቲ ኣድላዪ ዝኾነሉ ክብሉ እቶም መጐትቲ ኣስሚሮምሉ ኣለዉ።


Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com