Friday , July 12 2024

ኣብ ባጀት መንግስቲ ኣዝዩ እገዳሲ ሕድገት ቀረጽ ክግበር ትጽቢት ኣሎ።

ኣብ 18 መስከረም መንግስቲ ሓድሽ ንድፊ ባጀት ከተኣታታቱ እዩ። ኣብዚ ከምቲ ልሙድ ብዙሓት ለውጢታት ዝህልዉ ኮይኖም ኣብ ቀረጽ ገለ ለውጢታት ከም ዝህሉ ድሮ ሓበሬታ ተዋሂቡ ኣሎ። ሓደ ካብዚ ምግዳፍ ናይቲ ኣብ 1995 ዝተኣታተወ ናይ ቊጠባ ቀረጽ ኮይኑ ዓመታዊ ንመንግስቲ ሽውደን ናይ 6 ቢልዮን ክሮነር ኣታዊ ከስእኖ እዩ ተባሂሉ’ሎ።

ኲለን ሰልፊታት ባይቶ ሽወደን ዝሓለፈ ጥሪ ኣብ ዝገበራኦ ስምምዕ እዩ እዚ ውሳነ ሓሊፉ። እዚ ናይ ቊጠባ ቀረጽ ካብ 703 ሽሕ ክሮነር ንላዕሊ ደሞዝ ብዘለዎም ሰባት ዝኽፈል እዩ። ብመሰረት ሚኒስትሪ ፋይናንስ 345 ሽሕ ካብ ኣታዊ ሽወደን ዓመታዊ ናይ 17 ሽሕን 700 ክሮነር ቀረጽ ክብየነሎም እዩ።

ብመሰረት እዚ ሓድስ ባጀት ንወርሒ 17 ሽሕ ክሮነር ክወስዱ ዝጸንሑ ጡረተኛታት ኣብ 2020 ናይ ቀረጽ ምጒዳል ክግበረሎም እዩ። እዚ ንመንግስቲ ተወሳኺ ናይ 4.3 ቢልዮን ኣታዊ ዘስእኖ እዩ ተባሂሉ’ሎ። ብዘይካዚ ኣብ 80 ምምሕዳራት ከተማ ዝነብሩ ኣህዛብ ተወሳኺ ምጒዳል ቀረጽ ዝግበረሎም ኮይኑ ኣብ ቀረጽ ነዳዲ ገለ ለውጢታት ክግበር ምዃኑ’ውን ተመልኪቱ’ሎ።


Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com