Thursday , June 20 2024
Credit: Fredrik Sandberg/TT

ኣብ ቤት ፍርዲ ስቶክሆልም ጉዳይ ገበን ኲናት ይረአ’ሎ።

ዝመጽእ ሰሉስ 5 መስከረም፥ ኣብ ታሪኽ ሕጊ ሽወደን እቲ ዝነውሐ ምዃኑ ዝንገረሉ መስርሕ ፍርዲ፥ ኣብ ቤት ፍርዲ ኣውራጃ
ስቶክሆልም ክጅምር እዩ። እዚ መስርሕ ፍርዲ -ክሳብ ለካቲት 2026–ዝጸንሕ እዩ ተባሂሉ’ሎ። ብ “ሉንዲን ኦይል” ዝፍለጥ
ኩባንያ ጸዓትን ክልተ ላዕለዎት ወከልቱን፥ ኣብ መንጎ 1999ን 2003ን ብወተሃደራዊ መንግስቲ ሱዳንን መሻርኽቱን ምልሻን ኣብ
ዝተኻየደ ገበናት ኲናት ብምትሕብባሮም እዮም ተኸሲሶም ዘለዉ። እቲ ኲባንያ ኣካል ደቡብ ሱዳን ኣብ ዝኾነ መሬት ነዳዲ ድሕሪ
ምድህሳስ፥ መንግስቲ ሱዳን ነቲ መስርሕ ዕዳና ን ምውሓስ ዘካየዶ ናይ ጸጥታ ስጒምቲ ደጊፎም እዮም። ኣብቲ ጎነጻዊ ምትእትታው
መንግስቲ ሱዳን፥ 12 ሽሕ ደቡብ ሱዳናውያን ምሟቶም 160 ሽሕ ኸኣ ካብ መረበቶም ምዝንባሎም ጸብጻባት የመልክቱ። ኣብ
ዩኒቨርሲቲ ስቶክሆልም ፕሮፌሰር ኣህጉራዊ ሕጊ ማርክ ክላምበሪ ዝርከብዎም ክኢላታት ሕጊ፡ እቲ ጉዳይ ኣዝዩ ዘይተለምደ
ምዃኑ ይገልጹ። “ፈጸምቲ ስራሕ ኮርፖሬሽናት ብኸምዚ ኣገባብ ክኽሰሱ ኣብ ታሪኽ ሳሕቲ ጥራይ ዘጋጥም ኲነት እዩ። ምናልባት
ድሕሪ ካልኣይ ኲናት ዓለም፥ ወንነቲ ኢንዱስትሪ ጀርመን ኣብ ገበናት ናዚ ጀርመን ብዝነበሮም ምትሕብባር ናብ ፍርዲ ምቕራቦም
ክዝከር ይከኣል እዩ። ድሕሪ 2000 ኣብ ልዕሊ ሓደ ሆላንዳዊ ኮርፖሬሽን ዝቐረበ ክሲ፥ ከምኡ’ውን ክሳብ ሕጂ ኣብ ፈረንሳ
ዝቕጽል ዘሎ ሓደ ክሲ ጥራይ ከም ኣብነት ክጥቀስ ይከኣል ይኸውን እዩ” ክብል ክላምበሪ ኣመልኪቱ። ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኡፕሳላ
ተመራማሪት ኣህጒራዊ ገበናዊ ሕግታት ዝነበረት ማርያም ኢንገሶን ብወገና “ኣብ ሽወደን ከምዚ ዓይነት ክሲ ክቐርብ ሕጂ
ፋልማዩ እዩ” ትብል። “ንንውሕ ዝበለ ዓመታት ዝቕጽል ዓብዪ ጒዳይ ምስ ምዃኑ ፍሉይ ይገብሮ” ድሕሪ ምባል እዚ ጒዳይ “ኣብ
ስርዓተ ሕጊ ሽወደን ብዙሕ ለውጢታት ይኽሰት ምህላዉ ዘመልክት እዩ” ክትብል ወሲኻ ሓቢራ።
ሉንዲን፡ ሽናይተርን እቲ ኩባንያን ነቲ ክሲ ነጺጎሞ’ለዉ። ሓደ ካብ ጠበቓታት ኢያን ሉንዲን ቶርኒ ቨተበሪ ድማ ንሬድዮ ኒውስ
ሽወደን ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ፡ እቲ ፍርዲ 'ትርጉም ዘይብሉ ብኽነት ግዜን ጸጋታትን ሃገር እዩ ክብል ኣዋዲቕዎ’ሎ። ንሱ “ኣኽበርቲ
ሕጊ ኣብዚ ክሲ ናይ ምዕዋት ተኽእሎኦም ባዶ እዩ” ክብል ንሬድዮ ሽወደን ገሊጹ’ሎ።

 

 

Credit: Fredrik Sandberg/TT

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com