Monday , February 26 2024
Credit: Axel Hilleskog/SvD/TT

ኣብ ቤት ፍርዲ ኖርዝቮልት ብዛዕባ ዘይሕጋውያን ወጻእተኛታት ሰራሕተኛታት ህንጻ ሎሚ ይጅምር

ኣብ ስከለፍተዮ ንኲባንያ መፍረ ባትሪ ኖርዝቮልት ዝምልከት መስርሕ ቤት ፍርዲ ሎሚ ይካየድ ኣሎ። ቅድሚ ኣስታት ክልተ ዓመት
ኣብ ሕዳር 2021፡ ፖሊስ ኣብቲ ኣብ ስከለፍተዮ ዝርከብ ፋብሪካ ባትሪ ኖርዝቮልት ዝህነጸሉ ቦታ፡ ስምዕታ ዘይተዋህበሉ መርመራ
ኣካዪዶም ኔሮም። ከም ውጽኢት ኣቲ መርመራ 12 ካብ ሰራሕተኛታት እቲ ኲባንያ ኣብ ሽወደን ናይ ምስራሕን ምንባርን ሕጋዊ
ፍቓድ ከም ዘይብሎም፥ እዚ ድማ ን “ኣዋጅ ጓኖት” ሽወደን ዝጥሕስ ተግባር ብምዃኑ እዩ እቲ ኲባንያ ተኸሲሱ። በዚ ድማ ሓደ
ካብ ሓለፍቲ’ቲ ኩባንያ ሕጊ ወጻእተኛታት ብምጥሓስ ተኸሲሱ’ሎ። እቲ ሰብ ገበነኛ ኮይኑ ንተተረኺቡ ክሳብ 600 ሽሕ ክሮና
ከቕጽዖ ዝኽእል ምዃኑ ዝፍለጥ እዩ። ንሱ ዝኾነ በደል ከምዘይፈጸመ ብምግላጽ ናይ እምነት ክሕደት ቃሉ ሂቡ’ሎ። ጠበቓ
ተኸሳሲ፥ እቶም ሰራሕተኛታት ብ ኖርዝቮልት ዘይኮነ፥ ብንኡሳን ኮንትራክተራት ከም ዝተቖጽሩ እዩ ገሊጹ’ሎ።

 

Credit: Axel Hilleskog/SvD/TT

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com