Tuesday , June 25 2024
(AP Photo/Jerome Delay, File) VOT106

ኣብ ኖርወይ፡ ሓደሽቲ ቀይድታት ተኣታትዮም

ኣብ’ዚ እዋን እዚ፡ ኣብ ኖርወይ፡ ናይ ኮሮና ቫይረስ ሓደስቲ ተወሰኽቲ ቀይድታት ይተኣታተዉ ከምዘለዉን እቶም ቀይድታት ድማ ብሰሉስ ከም ዝተኣወጁ ሚኒስተር ጥዕና’ታ ሃገር ኢንግሪድ ሽርኮል (AP) ኣፍሊጣ፡፡

ሽርኮል ኣብ ርእይቶኣ፡ ኣብ መዓልታዊ ሂወትና ክጸልወና ዝኽእል ዓይነት ቀይድታት ክህሉ`ዩ፡ክትብል ጽሒፋ፡፡

ብመሰረት መግለጺ’ታ ሚኒስተር ጥዕና፡ እዚ ሓድሽ ቀይድታት ዝተገብረሉ ምኽንያት ብቐንዱ ደልታ ዝዓይነቱ ጅር፡ ኣብ ኖርወይ፡ ሰፊሕ ዝርጋሐ ስለዘለዎ ክኸውን እንከሎ፥ ኣብዚ እዋን’ዚ፡ ሓድሽ ጅር ኦሚክሮን፡ ኣብታ ሃገር ስለ ዝተረኽበ`ዩ ክትብል ሓቢራ፡፡

ሞያዊ ምኽሪ ክንክን ጥዕና፡ ካብ መጠን ንላዕሊ ጾር ክኾነና ከምዘይኮነን ሰባት ዘድልዮም ነገራት ከም ዝረኸቡ ከነረጋግጽ ኣለና፡፡ እዚ እንከላይ ነቶም ብኮቪድ-19 ዘይተለኽፉ ግን ካኣ ገና ሕሙማት ውን ዝምልከት`ዩ ክትብል ሚኒስተር ኢንግሪድ ሸርኮል ወሲኻ ጽሒፋ፡፡

ኣብዘን ዝሓለፋ 24 ሰዓታት፡ 2,576 ሰባት ኣብ ኖርወይ ከም ዝተለኽፉን 296 ድማ ሕክምናዊ ኣገልግሎት ንኽረኽቡ ናብ ሆስፒታል ኣትዮም ከምዘለዉ ተረጋጊጹ፡፡ ብዝሒ መጠን ሕሙማት፡ ነቲ ኣብ ዝሓለፈ ጽድያ ዝነበረ ዝለዓለ ቁጽሪ፡ 307 ዝኾኑ ሰባት፡ ብኮረና ቫይረስ ተታሒዞም ኣብ ሆስፒታል ዝኣተዉሉ እዋን፡ ክበጽሕ ከምዝቐረበ ተሓቢሩ፡፡

ዝሓለፈ ሰኑይ ድሕሪ ቀትሪ፡ ሚኒስተር ጥዕና፡ ብዛዕባ ምቁጽጻርን ለበዳን ኣድላይነት ዝተፈላለዩ ቀይድታት፡ ንምዝርራብ ምስ ምምሕዳራት ከተማ ተራኺቡ ምንባሩ ይዝከር።


Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com