Sunday , June 16 2024
Credit: Janerik Henriksson/TT

ኣብ ኣውሮጳዊ ሕብረት ዝሰርሑ ሽወደናውያን ብቚጽሪ ኣዝዮም ውሑዳት እዮም ተባሂሉ።

ኣብ ትካላት ኣውሮጳዊ ሕብረት ክሰርሑ ዝደልዩ ሽወደውያን እናወሓዱ ምምጽኦም፥ ሽወደን ኣብ ትካላት ሕብረት ኤውሮጳ ዘለዋ
ውክልና ኸኣ ኣዝዩ ትሑት ምዃኑ ንባዕሉ ኣሻቓሊ እዩ ክትብል ፡ ሚኒስተር ጉዳያት ሕብረት ኤውሮጳ የሲካ ሮስቫል ገሊጻ። እታ
ሚኒስተር፡ ጽላት ዩኒቨርሲታት ሽወደን ፡ ተማሃሮ ኣብ ብራስለስ ንምስራሕ ዘለዎም ተገዳስነት ንኸከዕብዩ ዝያዳ ክሰርሓ ጸዊዓ።
“ኣብ ብራስለስ ኣብ ዘለዋ ትካላት ኣውሮጳዊ ሕብረት ምስራሕ ኣገዳሲን ህጹጽን ምዃኑ ከረድኦኦም ይግባእ” ኢላ። ኮሚሽን
ሕብረት ኤውሮጳ፥ ዝያዳ ሽወደናውያን ኣብ ውሽጢ ስርዓት ሕብረት ኤውሮጳ ክሰርሑ ንምሕጋዝ ዝዓለመ ውጥን ስራሕ ሎሚ
ንመንግስቲ ኣረኪቡ’ሎ። ሓደ ካብዚ ድማ መእተዊ መርመራ እቲ ትካል ዝቐለለ ምግባር እዩ። እንተኾነ ግና ዜጋታት ካልኦት
ሃገራት ኣድልዎ ዝተገብረሎም ኮይኑ ከይስምዖም ምግባር ኣገዳሲ ምዃኑ ኣስሚራትሉ’ላ።
ኣሽሓት ሽወድናውያን ኣብ ዝተፈላለያ ትካላት ኣውሮጳዊ ሕብረት ከም ዝሰርሑ ዝፍለጥ እዩ። ፍርቅ ካብዚኣቶም ኣብ ኮሚሽን
ኣውሮጳዊ ሕብረት ዝተቖጽሩ እዮም። ዝበዝሑ ኣብዚኣቶም ኣብ 1995 ዝተቖጽሩ ኮይኖም ሕጂ፥ ንጡረታ ዝቐረቡ እዮም። እዚ
ድማ ሽወደን ኣብቲ ሕብረት ዘለዋ ጽልዋ ከም ዝጎድል ዝገብር ብምዃኑ ኣተሓሳሳቢ እዩ–ብመሰረት ጸብጻብ ሬድዮ ሽወደን።

 

 

Credit: Janerik Henriksson/TT

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com