Friday , July 12 2024

ኣብ ኣገልግሎት ጥዕና ንተርጎምቲ ክወሃብ ዝተሓስበ ክፍሊት ደው ክብል ተጌሩ

Credit: Jessica Gow/TT

ኣብ ደቡባዊ ሽወደን ብሌኪንገ ዝርከቡ ዞባዊያን ፖለቲከኛታት፡ ቅድሚ ሳምንታት ምስ ኣገልግሎት ጥዕና ኣብ ዝገበርዎ ርክባት፡ ካብ ተርጓሚ ሓገዝ ንዝደልዩ፡ ቋንቋ ሽወደን ዘይዛረቡ ሕሙማት፡ ክፍሊት ንምትእትታው ወሲኖም። እቲ ውሳነ ኣንጻር ሕጊ እዩ ዝብሉ ነቐፍቲ ናብ ምምሕዳር ቤት ፍርዲ ቬክስኾ ይግባይ ኢሎም ኣለዉ። ቤት ፍርዲ እቲ ጒዳይ ናይ መወዳእታ ሕጋዊ ፍርዲ ክሳብ ዝወሃቦ ምትእትታው ክፍሊት ደው ክብል ወሲኑ ኣሎ።


Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com