Friday , July 12 2024

ወርሒ ሰነ 2019 ኣብ ሽወደን ብብዝሒ ኣብያቲ ዝተሸየጠላ ወርሒ ተባሂላ!!

ኣብ ዋጋታት ኣብያቲ ብብዝሒ ምቅይያራት እካ እንተይዘነበረ ኣብ ዝሓልፈት ወርሒ ሰነ ግን ብ ደረጃ ሃገር ምስ ናይ ዝሓልፈ ዓመት ወርሒ ሰነ 2018 ብምንጽጻር ብብዝሒ ኣባይቲ ዝተሸጠላ ወርሒ ኮይና ክብል ካብ ራድዮ ሽወደን ዝወጸ ጸብጻብ።

ብብዝሒ ዝተሸጠ ኣብይቲ ንኣሽቱ ኣፓርትመንት ኮይኑ ኣብ ዋጋታት ኣብያቲ ግን ዝኾነ ምጉዳል ከምዘይተራየሉን ኣብ ከተማታት ስቶኮልም ዮቶበሪን ብርብዒ ኣብ ከታማ  ኡብሳላ ድማ ብ 50 ሚእታዊት ካብ ዝሓልፈ ዓመት ዝተሸጣ ኣብያቲ  ዕቤት ከምዝርኣየ እቲ ዝወጸ ጸብጻብ  ወሲኩይሕብር።

ካብ ዝተሸጡ ኣብያቲ ብውልቀሰባት ዝውነን ኣብይቲ ብ ሓሙስተ ሚእታዊት ከምዝወኸን ኣብ ደቡባዊ ሽወደን ዝርከባ ከተማታት ሃልምስታድን ሄልስንቦሪ እቲ ዝከበረ ኣብይቲ ዝተሸጠለን ኣባይቲ ኮነን ተመዝግቤን።


Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com