Thursday , October 5 2023
Breaking News

ኣብ ፕላስቲክ ተዓሺገን እተደርበያ ደማሙ

ኣብ ስካራ እተባህለ ቦታ፡ ክልተ ጥዑያት ደማሙ ኣብ ፈስታል ተዓሺገን ተደርብየን ተረኺበን። እዚ ድማ ኣብቲ ሕብረተሰብ ሓያል ግብረመልሲ ፈጢሩ።

እዚ ፍጻመዚ ብሓደ ኣኽላባቱ ዘዛውር ዝነበረ ሰብ እዩ ተሓቢሩ።

እተን ደማሙ ኣብ ናይ ስተንሁም ገዛ ደማሙ ተዓቝበን ኣለዋ።

– ብጥዕናአን እየን ዘለዋ፡ ቀልጢፍና ኢና ረኺብናየን፡ ትብል ኤቫ ሀልክቪስት ኣካያዲት ገዛ ደማሙ።

ሓንቲ 8-10 ኣዋርሕ ዝዕድመኣ ክትከውን ከላ እታ ካልአይቲ ድማ ኣስታት 8 ሰሙናት ዕድመ ዘለዋ እያ።

ኣብዚ እዋንዚ፡ እተን ደማሙ ብኽንክን ተታሒዘን ኣልዋ።


Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com