Friday , June 14 2024

ኣገልግሎት 1177 ብጸቕጢ ጻውዒት ተሌፎን ይሳቐ ምህላዉ ተገሊጹ።

ኣገልግሎት ጥዕና 1177 ኣብ ቀረባ እዋናት ምስ ሻቕላ ምልባዕ ቫይረስ ኮሮና እናበዝሐ ብዝመጸ ጻዕቂን ጸቕጢን ጻውዒት ተሌፎናት ይሳቐ ምህላዉ ተገሊጹ። ኣካያዲ በዓልመዚ 1177 ቫስትራ ጎትላንድ ዝበዝሑ ጻውዒታት ኣብ ቫይረስ ኮሮና ዘተኰሩ ምዃኖምን እቲ ልሙድ ናይ ምምላስ ኣገባብ ብምኽንያት እዚ ጻዕቂ ናብ 45 ደቓይቕ ክብ ምባሉ ኣብሪሁ። “እጢ ልሙድ ናይ መጸበዪ ግዜ 15 ደቓይቕ እዩ ኔሩ፥ ካብ 2002 ጀሚርና ስራሕ ካብ ንጅምር ንደሓር ከምዚ ዝበለ ጻዕቂ ዘለዎ ጻውዒት ተሌፎን ኣጋጢሙና ኣይፈልጥን እዩ” ክትብል ዳይረክተር ጥዕና ካሪና ሳሎሚንሶን ገሊጻ’ላ። ሓደ ሲሶ ካብዞም ጻውዒትታ 1177 ምስ ኮሮና ቫይረስ እትተሓሓዘ ኰይኑ ኣገልግሎት ዜና P4 ነዚ ብድሆ ንምግጣም ተወሰኽቲ ሰራሕተኛታት ምቚጻር ግዜ ዝጠልቦ ምዃኑ ኣስሚሩሉ’ሎ።


Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com