Sunday , June 16 2024
Credit: Pontus Lundahl/TT

ኣፍሪቃዊ ረስኒ ሓሰማ ንልዕሊ ሓደ ወርሒ ጸኒሑ ክኸውን ከምዝኽእል ተገሊጹ።

ሰራሕተኛታት ሃገራዊ ትካል ሕክምና እንስሳታት ሽወደን፥ ኣብዚ ሕጂ እዋን ነቲ ብኣፍሪቃዊ ረስኒ ሓሰማ ተለኺፉ ዝሞተ ሓሰማ
በረኻ እተረኽበሉ ከባቢ ይምርምሩ ኣለዉ። ብድምር ዛጊት 7 ሬሳታት ሓሰማ ዝተረኽቡ ኮይኖም ዛጊት መርመራ እኳ እንተ
ዘይተገብረሎም፥ ኩሎም በቲ ቫይረስ ሞይቶም ክኾኑ ከምዝኽእሉ ይጥርጠር። ኣብ ሃገራዊ ትካል ሕክምና እንስሳታት ዞባዊ
ሓኪም እንስሳን ተሓጋጋዚት ፕሮፌሰርን ኤሪካ ቸናይስ፡ ኩነታት ናይቶም ሬሳታት ኣብ ግምት ብምእታው፡ እቲ ሕማም ኣብቲ ከባቢ
ክሳብ ክልተ ኣዋርሕ ጸኒሑ ክኸውን ከም ዝኽእል ርግጸኛታት ምዃኖም ትገልጽ።
“ኣብዚ ቦታ ተወሰኽቲ ሬሳታት ሓሰማ በረኻ ክርከቡ እዮም ዝብል ግምታት ኣሎና፡ ምኽንያቱ እቲ ሕማም እንተወሓደ ንሃደ
ወርሒን ልዕሊኡን ኣብቲ ቦታ ጸኒሑ’ሎ” ትብል። እቲ ቫይረስ ብኸመይ ናብ ሽወደን ክኣቱ ምኽኣሉ ዛጊት ዝትፈልጠ ነገር እኳ
እንተዘየሎ፡ እቲ ቫይረስ ኣብ ዝብስብስ ሬሳ ንንውሕ ዝበለ ግዜ ክጸንሕ ስለዝኽእል፡ ሰባት ይዂኑ ኣኻልብ ናብቲ ከባቢ ካብ
ምኻድ ክቚጠቡ ሃገራዊ ትካል ሕክምና እንስሳታት ሽወደን ኣተሓሳሲቡ’ሎ።

 

 

Credit: Pontus Lundahl/TT

 

 


Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com