Friday , July 12 2024

እቲ ምስጢር ናይቶም ናይ Halebop ሳላ ዕጉባት ዓሚላት

ኣብ ውሽጢ ኣስታት 20 ዓመታት Halebop ኣብ ሃገር ሽወደን ኣዚዮም ዕጉባት ዓመዊል ኪህልዉዎ ጸኒሖም። ካብቲ ብ Svenskt Kvalitetsindex እተገብረ መዓቀኒታት ብምብጋስ፡ Halebop ኣብ ውሽጢ 12 ዓመታት ካብ 10 ቀዳማይ ወጺኡ ነይሩ፡ ዝደሓሩ ኣሃዛት ድማ ኣብዚ ዓመት’ዚ እቲ ኦፐረይተር ኣብቲ ዝርዝር ዓመዊል ላዕለዋይ ደረጃ ከም ዝረኸበ የርኢ። እሞ፡ ካልኦት ኦፐረይተር ዘይብሎም እንታይ እዩ Halebop ንበይኑ ዘለዎ?

ነዚ ንምምላሽ፡ ሓደ ሰብ መጀመርታ ሓድሓደ ካብቶም ዕጉብ ዓሚል ንምፍጣር ዚህልዉ ምኽንያታት ወይ መሰረታት ኪፈልጥ ይግባእ። Svensk Kvalitetsindex ኣብ ሓደ ጋዜጣዊ መግለጺ፡ ገለ ካብቶም ናይ ዓወት ረቛሒታት ገሊጹ ኣሎ።

ዕጉባት ዓመዊል ስቕ ኢልካ በጋጣሚ ዚርከቡ ኣይኮኑን፡ ይብል Johan Parmler ኣካያዲ ስራሕ Svenskt Kvalitetsindex። እዚ ናይቲ ገለ ኣቕረብቲ ብዝያዳ ዝወፈዩሉ ናይ ዓሚል ሲስተማዊ ኣተሓሕዛ ውጽኢት እዩ።

ብቐሊል መገዲ ምቕራብ ኣገዳሲ እዩ

Halebop ንገዛእ ርእሱ ከም ናይ ሃገር ሽወደን ኣዚዩ ርትዓዊ ዝኾነ ናይ ሞባይል ኦፐረይተር ገይሩ እዩ ዚገልጻ። ቀሊል ናይ ስነ-ተለፎን ፍታሕን ርቱዕ ዋጋን ኣብ ልዕሊ ምቕራቡ፡ እቲ ኦፐረይተር 24 ሰዓታት ናይ ደገፍ ኣገልግሎት ብምሃብ ንጸገማት ዓመዊል ኣብ ምቕላል ኣበርክቶ ይገብር። Svensk Kvalitetsindex ኣብቲ ጋዜጣዊ መግለጺኡ፡ ዝቐለለ መገዲ ምዝውታር ኩሉ ግዜ ኣገዳሲ ምዃኑ ይገልጽ።

– እዚ፡ ምስቲ ናይ ቀሊል መገዲ ኣገባብ ብምሕዋስ፡ ኣብዘን ዝሓለፋ ዓመታት ናይ ዓሚል ዕግበት ኣመሓዪሹ እዩ፡ ይብል Johan Parmler። ኩሉ ጽቡቕ ኪሰርሕ እዩ፡ ቀሊል መገዲ ምዝውታር ምስቲ ናይቶም ዓመዊል ካብ ሕንፍሽፍሽ ኣውጺኡ ርቱዕ ዓሚልነት ዚህብ ኣካይዳ፡ ነቲ ትካል ኣብ ኣወንታውን ዕዉትን ግዜ ኣእቲዩዎ ኣሎ።

ኣወንታዊ ኩለንትናዊ ተመክሮ

ብዘይካቶም ከም ዋጋን ሓድሽ ተክኖሎጅን ዝኣመሰሉ ጽኑዓት መጠናት፡ Halebop ንዓሚላቱ ብዙሕ ኣወንታዊ ተመክሮታት ከም ዚህሉዎም ኪገብር ይደሊ። እዚኣቶም ከኣ ነቲ ኣብቶም መንእሰያት ዘሎ ክኢላውነት ብመገዲ ስፖርትን ሙዚቃን ስነጥበብን ብምድላው-መግብን ቐጻሊ ጻዕርታት ብምግባር ናይ ርትዓውነት መብጽዓኦም ይፍጽሙ። ናይ Halebop ዓሚል ምዃን ኣወንታዊ ኩለንትናዊ ተመክሮ ይፈጥር፡ እዚ ድማ ካብቲ ልሙድ ተመክሮ ፍልይ ዝበለ እዩ። ከምኡውን ምናልባት እቶም ዓሚላት ነዚ ከይከውን ዋጋ ዚህቡዎ ዘለዉ። ኣብቲ ካብ Svensk kvalitetsindex እተረኽበ ጋዜጣዊ መግለጺ፡ እቲ ናይ ዓሚል ስምዒታዊ ተመክሮ ከመይ ኢሉ ንዕግበት ከም ዚጸልዎ ከተንብብ ትኽእል።

– ናይቲ ዓሚል ተመክሮ ምኽንያታዊ ወይ ስምዒታዊ ኪኸውን ይኽእል እዩ፡ እዚ ድማ ንብዙሓት ብ Svenskt Kvalitetsindex ዚዕቀኑ ትካላት ይምልከት፡ ይብል Johan Parmler። እቶም ብዙሕ ዘይዓገቡ ዓማዊል ነቲ ናታቶም ኦፐረይተር ከም ”ሞቢል” ከምኡውን ከም ”ስነ-ተለፎን” ገይሮም ብኣጓጉል ቃል ኪገልጹዎ ከለዉ፡ እቶም ኣብ ዋጋ እተመስረተ ቃል ዚጥቀሙ ግን ብቕንዕና እተወፈዩን እሙናቶም እዮም።

Halebop ኣብዚ እንታይ ከም ዚገብር፡ ብተወሳኺ ኣንብብ።

Halebop.se


Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com