Tuesday , June 25 2024

ካብ ተሃድሶ በዓልመዚ ኢሚግሬሽን ዝተጨውየ ሰብ ምህላዉ ጥርጣረ ከም ዘሕደረ ይንገር ኣሎ።

ኤጀንሲ ኢሚግሬሽን ሽወደን ሓደ ሰብ ካብ ተሃድሶ ጃፍል ብጎማ ተዓፊኑ ከም እተወስደ ገሊጹ’ሎ። እዚ ብሰንበት ከም ዝጠፍአ ዝግለጽ ዘሎ ሰብ ካብ ሽወደን ክስጐግ ጒዳዩ ኣብ ምስላጥ እዩ ኔሩ። ኣፈኛ እዚ በዓልምውዚ ቤር ኣየክ ንጋዜጣ ኤክስፕረስ ኣብ ዝሃበቶ መግለጺ ክልተ በጻሕቲ ደቀንስትዮ ድሕሪ ምምጽአን እቲ ምጭዋይ ከም ዘጋጠመ ገሊጹ’ሎ።

ብመሰረት ፖሊስ እዘን ክልተ ብጻሕቲ ደቀንስትዮ ጎማ ሒዘን ምንባረንን እታ ቀዳመይቲ ነቲ ጎማ ሒዛ ምውጽኣን እታ ሓንቲ ኣብቲ መደብር ክትጸንሕ ከም ዝተገብረን ድማ ገሊጾም ኣለዉ። እቲ ጎማ ዕብይ ዝበለ ምንባሩ እቶም ጸብጻባት ገሊጾም ኣለዉ።


Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com