Sunday , June 16 2024

ካብ ኣደነቕቲ ባህርያት ደቂኣንስትዮ።

ደቀንስትዮ ብዘይካ’ቲ ካብ ኣተዓባያአንን ከባቢአንን ዘጥረየኦ ጠባይ፡ ተፈጥሮ ዝዓደለን ካብ ደቂ ተባዕትዮ ፍልይ ዝበለ ኣደናቒ ባህሪ ኣለወን። ገለ ካብኡ ምስ እንጠቅስ፡

* ናይ ምዝካር ክእለተን ልዑል’ዩ። ደቀንስትዮ ካብ ናይ ደቂ-ተባዕትዮ ዝዓቢ ‘ሂፖካምፑስ’ ኣለወን። ‘ሂፖካምፑስ’ ኣብ ክፋል ሓንጎልና ዝርከብ ኰይኑ፡ ናይ ምዝካር ክእለትና ዝኽዝን ኣካል’ዩ። ብኸምዚ፡ ደቀንስትዮ ቅድሚ ዓመታት ዝተገብረ ከይተረፈ ልዕሊ ደቂ ተባዕትዮ ብደቂቕ ክዝክራ ይኽእላ። ወዲ ተባዕታይ ግን ምዝኽኻር የድልዮ። ስለዚ ደቂ-ተባዕትዮ፡ ደቀንስትዮ ከም ዘይርስዓ ዘኪሮም፡ ዝብልዎን ዝተባህልዎን ከስተብህሉ ኣገዳሲ እዩ።

* ደቀንስትዮ ኣብ ሓደ እዋን ክሳብ ክልተ ስራሕ ክዓማ ይኽእላ። ንኣብነት፡ ኣብ ቲቪ፡ ፊልም እናተኸታተላ ከለዋ ብዘይ ጸገም ምስ መሓዙተን ከዕልላ ይኽእላ። ንወዲ-ተባዕታይ ከምዚ ክገብር ዝበዝሐ ግዜ ኣጸጋሚ’ዩ። ዘይከም ደቀንስትዮ ኣብ ሓንቲ ስራሕ ጥራይ’ዮም ጽቡቕ ከድምዑ ዝኽእሉ። * ሃገራት ኣብ ፖለቲካ ዝሳተፋ ደቀንስትዮ ብዝሐን ካብ ሓሙሽተ ሚእታዊት ዝሓልፍ ኣይኰነን፣ እንተዀነ ኣብ መራኸቢ ብዙሃን ልዕሊ 50 ሚእታዊት ሸፈነ ይረኽባ።

* ጓለንስተይቲ ልዕሊ ወዲ ተባዕታይ ስምዒታዊት’ያ። ንኣፍቃሪኣ ይኹን በዓል ቤታ፡ ፍቕራ ክትገልጸሉ ድሕር ኣይትብልን። በዓል ቤታ ወይ ኣፍቃሪኣ ኩሉ ግዜ ፍቕሩ ክገልጸላን ኣብ ሂወቱ ድማ ኣገዳሲት ምዃናን ክገልጸላ ትደሊ። ፍቕሩ እንተዘይገሊጹላ ዘይተገደሰላ ወይ ዘየፍቅራ ኰይኑ ስለዝስምዓ፡ ደቂ ተባዕትዮ ነዚ ከስተውዕልዎ ይግባእ።

* ወዲ ተባዕታይ ካብ ርእሱ፡ ጓለንስተይቲ ድማ ካብ ልባ’ያ ትዛረብ። ካብ ርእሲ ምዝራብ ንስነ-መጎት፡ ካብ ልቢ ምዝራብ ድማ ንስምዒት ይውክል። ስነ-መጎት ኣብ ጭብጥን ክውንነትን ዝምርኰስ ክኸውን ከሎ፡ ስምዒት ግን ግንፉል ሓሳብ እዩ። ስነ-መጎታዊ ጽቡቕ’ኳ እንተዀነ ብስነመጎት ጥራይ ክትምራሕ ግና ኣጸጋሚ’ዩ። ምኽንያቱ ፍቕሪ፡ ድንጋጸ፡ ርህራሀ፡ ጥበብ ኣብ ስምዒት እምበር ኣብ ስነ-መጎት የለዉን። ብኸምዚ ድማ’ዩ ደቀንስትዮ ልዕሊ ደቂ ተባዕትዮ ብፍሉይ ዘፍቅራን ዝድንግጻን። ስለዚ፡ እምበኣር’ዮም፡ ክልቲኦም ብኣተሓሳስባታት ተመላላእቲ ኰይኖም፡ ነዛ ዓለም ትርጉምን መቐረትን ከምዝህልዉዋ ዝገብሩ።


Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com