Sunday , June 16 2024

ካብ ዓሰርተ ኲባንያታት እተን ሾብዓተ ብሕጽረት ቦታ ስራሕ ይስቐያ ኣለዋ ተባሂሉ።፡

ኣብ ዝሓለፋ ክልተ ሳምንታት ሸሞንተ ሰብመዚ መንግስቲ 150 ዝተፈላለያ ከምኒ ኲባንያታት ህንጻ፥ ስነጽባቐን፡ መግቢን ጽገና ኣቕሑን ዝተሃንጻሉ ቦታን ድሕሪ ምምርማሮም እዮም ኣብ ከምዚ ዝበለ መደመደምታ በጺሖም ዘለዉ። ብመሰረት እቲ እዚ በዓልመዚ ኣከባቢ ዘውጽኦ መደምደምታ ሓደ ካብቲ ጠንቂ እዚ ኲነታት ግቡእ ውሕስነት ዘይህባ ማሺናት፥ ካብ ከይትወድቕ ውሕስነት ዘይህብ ብርኽ ዝበለ ስራሕን ካልእን ይርከብዎም።

“ብሰንኪ ስራሕ ኣብ ሕደጋ ዝወድቕ ሰብ ክህሉ ፍጹም ቅቡል ኣይኰነን” ይብል ሓላፊ እቲ ኮሚሽን ኣርኔ ኣልፈርስደን። ንሱ ” እዚ ከይህሉ ጻዕርና ብዝተዋደደ ኣገባብ ምሕያል ከድልየና እዩ” ኢሉሎ። ካብ 2018-2020 ኣብ ዘሎ እዋን መርመራ ኲነትት ስራሕ ንምምርማር 18 ሚልዮን ክሮና ተበጂቱ ምጽንሑ እውን ኣመልኪቱ። ኣብዚ መርመራ ዝሳተፉ ዘለዉ ኣካላት መንግስቲ በዓልመዚ ከባቢ፥ ትካል ማሕበራዊ ኢንሹራንስ፥ ማዕረ ዕድላት፥ ፖሊስን በዓልመዚ ቀረጽ ሽወደንን እዮም።


Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com