Friday , July 12 2024

ካብ ዝመጽእ ዓመት ንደሓር ተግባራዊ ዝኾኑ ሕግታት ኣብ ሽወደን።

ምጅማር ሓድሽ ዓመት ማለት ሓደስቲ ሕግታት ኣብ ሽውደን ዝተኣታተወሉ ግዜ ኮይኑ እዞም ዝስዕቡ ሕግታት ካብ ባሕቲ ጥሪ 2020 ጀሚሮም ኣብ ትግባረ ክውዕሉ እዮም።

  1. ምንዋሕ ናይ ጥሮታ ዕድመ ሓደ ሰብ 68 ክሳብ ዝበጽሕ ናይ ስራሕ መሰሉ ሕሉው ክኸውን እዩ። ሰራሕተኛ ዕድሚኡ 68 ምስ ሓለፈ ጥራይ እዩ ካብ ስራሕ ከሰናብቶ ዝኽእል። ኣብ 2023 እዚ ደረት ዕድመ ናብ 69 ክውስኽ ትጽቢት ኣሎ
  2. ስደተኛታት ኣብ ማሕበራዊ ምልላይ ዝያዳ ክሳተፉ ምግባር። ምምሕዳራት ከተማ ብውሑዱ 100 ሰዓታት ኣብ ምልላይ ስደተኛታት ከሕልፋ እየን። እዚ ድማ ምስቲ ዝጸንሐ ናይ 60 ሰዓታት እንክነጻጸር ኣጸቢቑ ዝወሰኸ እዩ ክኸውን። እዚ ድማ “በብመዓልቱ ኣብ ሌላ ፍልጠትካ እናዓበየ ምኻድ ኣብ ዝብል ዝተመርኰሰ እዩ ክኸውን።
  3. ንሓደጋ ኣብ ዝተቓልዑ ከባቢታት ዝርከቡ ሓተትቲ ዕቚባ ናይ መዓልታዊ ገንዘባዊ ደገፍ ኣይክዋሃቡን እዮም። እዚ ዝተገብረ ሓተትቲ ዕቚባ ኣብ ክንዲ ኣብ ባህ ዝበሎም ቦታታት ካብ ሓደጋታት ውሑስ ዝኾነ ቦታታት መታን ክሰፍሩ እዩ ።
  4. ኣብ ሽወደን ዝርከባ ባንካታት ናይ ካሽ መውጽኢ ስፍራታት ከዳልዋ እየን። እዚ ድማ በቲ ዝወሓደ ዝበሃል መጠን ምውጻእ ካሽ ተግባራዊ ክኸውን እዩ።
  5. ንቕትለት ናይ ዕድመ ልክዕ ማእሰርቲ ክብየን እዩ። ኣቀዲሙ ደይ መደይ ኢሉ ተወጢኑ ንዝተፈጸመ ቕትለት ናይ ዕድመ ልክዕ ማእሰርቲ ክብየን እዩ።
  6. ምውጋድ ቀረጽ ግምሩኽ ፣ ካብ 59 ሽሕ ክሮና ንላዕሊ ንዝዋጋኦም ኣቕሑ ዝጸዓን ዝነበረ ናይ 5 ሚእታዊት ቫት ቀረጽ ካብ ባሕቲ ጥሪ ጀሚሩ ክተርፍ እዩ።
  7. ምጒዳል ቀረጽ ነዳዲ ኣብ በንዚንን ናፍታን ዝጸዓን ዝነበረ መጠን ቀረጽ ክጐድል ክግበር እዩ። እዚ መጠን ምጒዳል ቀረጽ ምስቲ ኣብ 2020 ዝግበር ምጉዳን መጥነ ብከላ ከባቢ ዝተኣሳሰር እዩ።
  8. ጡረተኛታት ዝለዓለ ክንክን ክረኽቡ እዮም። ትሕት ዝበለ ፋይናንሳዊ ደረጃ ዘለዎም ጡረተኛታት ኲነታቶም ክመሓየሽ ክግበር እዩ። እዚ ብፍላይ ንደቀንስትዮ፥ ጠዋሪ ዘይብሎም ሽማግለታትን ተጠቀምቲ ክገብር እዩ። ናይ ጡረታ ኣበል ወርሓዊ ክሳብ 200 ክሮና ወሰኽ ክግበረሉ እዩ። ዋጋ ኣባይቲ ከኣ ካብ 5600 ክሳብ 7000 ክሮና ወሰኽ ክግበር እዩ ተባሂሉ’ሎ።


Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com