Sunday , June 16 2024
(UNTV Via AP ) XUN303

ኬንያ . . . ፕረዚደንት ኡሁሩ ሕሳብ ብምግጋዩ፡ መዛረቢ ኮይኑ

ፕረዚደንት ኬንያ፡ ንህዝቢ ኣብ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ፡ ኣብ ናይ ሸሞንተ ዓመት ዘመነ ስልጣኑ ዘዐወቶም መደባት፡ ብኣሃዝ እናጠቐሰ ገዚፍ ናይ ሕሳብ ጌጋታት ብምግባሩ፡ ኬንያውያን ኣብ መራኸቢ ብዙሃን መዛረቢ ኣራእስቲ ጌሮሞ ምህላዎም ቢቢሲ ሓቢራ።

ንሱ፡ ነቲ ኣቐዲሙ ብክሳራ ዝንቀሳቐስ ዝነበረ ኮሚሽን ስጋ ኬንያ፡ ክበራበር ብምግባሩ ንሰራዊት እታ ሃገር ምስጋና እኳ እንተቕረበ ዝዘርዘሮ ኣሃዛት ገዚፍ ናይ ምድማር ጒድለት ከም ዝነበሮ ብምጥቃስ ኬንያውይና መዛረቢ ዛዕባ ጌሮሞ ኣለዉ። ብዘይካዚ ኬንያ ኣብ ዘመነ ስልጣኑ ኣብ ጽላት ጸዓት ኣመዝጊባቶ ብምባል ንመርትዖ ዘቕረቦ ኣሃዛት እውን ኣብ ቅመራ ጌጋ ከም ዝነበሮ እቲ ዜና ወሲኹ ሓቢሩ።

ንሱ፡ ኣብ 2013 ናብ ስልጣን ክድይብ እንከሎ፡ ጠቕላላ ጸዓት እታ ሃገር 1300 ሜጋዋት ምንባሩ እንተኾነ ግና ኣብ ሸሞንተ ዓመት ናይ ስልጣን ግዜኡ እዚ ኣሃዝ ናብ 2600 ሜጋዋትስ ምዕባዩ ድሕሪ ምጽብጻብ በብዓመቱ ብ 325 ሜጋዋት ይዓቢ ምንባሩ እዩ ገሊጹ። እንተኾነ እዚ ኣዝዩ ግጒይ ናይ ሕሳብ ቅመራ ምዃኑ ተመልኪቱ።


Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com