Tuesday , July 16 2024
SÖDERTÄLJE 2019-09-06 Läkemedelsföretaget Astra Zeneca Foto: Tomas Oneborg / SvD / TT / Kod: 30142 ** OUT DN, Dagens Industri (även arkiv) **

ክትባት ክታበት ኣስትራ ዘነካ፡ ኣብ ሽወደን ውን ኣቋሪጹ

ሃገረ ሽወደን፡ ብፍርያት ኩባንያ ኣስትራ ዘነካ ዝኾነ ክታበት ምኽታብ፡ ንግዚኡ ከምዘቋረጸቶ ድሕሪ ምሕባር፡ እዚ ናይ ምቁራጽ መስርሕ፡ ንሓጺር እዋን ጥራይ ክኸውን፡ ኣወሃሃዲ ክታበት ሽወደን፡ ሪቻርድ በርግስትሩም፡ ሓቢሩ ክብል ማዕከን ዜና ተተ ኣብ ዓምድታቱ ኣስፊሩ።

በዓል መዚ ህዝባዊ ጥዕና ሽወደን፡ ድሕሪ’ቲ እቶም ንክታበት ኣስትራ ዘነካ ዝወሰዱ ሰባት፡ ናይ ደም ምርጋእን መድመይትን ዝኣመሰሉ ኣሉታዊ ጽልዋታት ኣጋጢምዎም ብዝብል ዝቐረበ ጸብጻብ፡ ምርኩስ ብምግባር ነዚ ውሳነ ከም ዘመሓላለፎ ሓቢሩ። ይኹን እምበር፡ ኣብ ሽወደን፡ ክሳብ ሕጂ ብሰንኪ እቲ ክታበት ዘጋጠመ ጭቡጥ ዝኾነ ኣሉታዊ ጽልዋ ከምዘየለ ይፍለጥ።

ብመሰረት ጸብጻባት ኤጄንሲ ፍርያት መድሃኒት፡ ቅድሚ ሰሙን ኣቢሉ ይኸውን፡ ካብቶም ብክታበት ኣስትራ ዘነካ ዝተኸትቡ 3 ሚልዮን ኣብ ኤውሮፓ ዝርከቡ ሰባት፡ 22 ሰባት ጥራይ፡ ድሕሪ ክታበት፡ ናይ ደም መርጋእ ኩነታት ከምዘጋጠሞም ሓቢሩ ምንባሩ ይዝከር።

መብዛሕትአን ሃገራት ኤውሮፓ ዝርከበአን ልዕሊ 20 ዝኾና ሃገራት፡ ብሰንኪ ዝተራእየ ኣሉታዊ ጽልዋታት፡ ክታበት ኣስትራ ዘነካ ከምዘቋረጻ ይዝከር።

ኣብ መንጎ ክታበት ኣስትራ ዘነካን ዝረኣዩ ዘለዉ ኣሉታዊ ጽልዋታትን ክሳብ ሕጂ ዝተመስረተ ዝምድና ከምዘየለ ግን ጸብጻባት ይሕብሩ።


Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com