Tuesday , July 16 2024

ክፍሊ ኢመግረሽ ካብዚ ዝመጽእ ዓመት ጀሚሩ ሓዲሽ ክፍሊት ከምዝህሉ ሓቢሩ።

ካብ ባሕቲ ጥሪ ዝመጽእ ዓመት ጀሚሩ ኣብ ሽወደን ዋጋ መንበሪን ፍቓድ ስራሕን ክብ ክብል ኡኡ ተባሂሉ። ኤጀንሲ ስደተኛታት ሽወደን ናይ መንበሪን ፍቓድ ስራሕን ዋጋ ካብቲ ዝጸንሐ ክብ ከብሎ እየ ክብል ገሊጹ’ሊ። እዚ ዝኸውን ዘሎ ኣብ ዝሓለፋ ዓሰርተ ዓመታት ንመጀመርታ ግዚኡ እዩ። ናይ ሰራሕተኛታትን ተመሃሮን ክፍሊት ናይ ቪዛ ሕቶን ከከም ኲናታቱ ዝውሰን ካብ 250 ክሳብ 2000 ክሮና ዝኸውን ወሰኽ ክግበረሉ ይኽእል እዩ።

ሓደ ካብቲ ኣብ ግምት ዝኣቱ ኲነታት ዕድመ ኣመልካቲን ዓይነት ፍቓድ ስራሕን እዩ። ቅድሚ ምጅማር ወይ ኣብ ምውዳእ እዚ ዓመት ዘመልከቱ እዚ ሓድሽ ሕጊ ኣይምልከቶምን እዩ ክብል እቲ በዓልመዚ ኣብሪሁ’ሎ። በዚ ሓድሽ ሕጊ ዝያዳ ዝጽለዉ ናይ ስራሕ ፍቓዶም ከሐድሱ ዝደልዩ ኮይኖም ካብቲ ክኽፍልዎ ዝጸንሑ ዕጽፊ (ማለት 2000) እዮም ክኸፍሉ ተባሂሉ’ሎ።

ካብ 18 ንላዕሊ ዝዕድሚኦም ተመሃሮ ናይ መሐደሲ ካብቲ ዝነበረ 500 ብምውሳኽ 1500 ክሮና ክኸፍሉ እዮም። ኣብ ሽወደን ምስ ካልእ ዝቕመጡ ድማ ካብቲ ዝነበሮ 1500 ብምውሳኽ 2000 ኣቢሎም ክኸፍሉ እዮም። እዚ ወሰኽ ንጃፓናውያን ተቐማጦ ኣይምልከትን እዩ ተባሂሉ’ሎ።


Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com