Friday , July 12 2024

ክፍሊ ጸጥታ ሽወደን (SÄPO)፡ ንናዚ ሽወደንን ናይ ሩስያ ግብረ ሽበራውያን ውድባት ቀንዲ ኣራኻቢ ዝኾነ ዜጋ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ የእትዩ።

ክፍሊ ጸጥታ ሽወደን፡ SÄPO፡ ንዝተፈላለዩ ናይ ሽወደን ናዚ ምስ ሓውሲ ወተሃደራውያን ግብረ ሽበራውያን ውድባት ሩስያ ከም ቀንዲ መራኸቢ ተባሂሉ ኣቐዲሙ ንዘለለዮ፡ ሽወደናዊ ኣናቶሊ ኦዶዶቭ፡ ኣብ ኣርላንዳ ኤርፖርት ከም ዝሓዞ ካብ ጋዜጣ Expressen ዝመጸ ሓበሬታ ገሊጹ። 68 ዓመት ዝዕድሚኡ ኦዶዶቭ ዝሓለፈ ሰንበት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከምዝእተወ እታ ጋዜጣ ክትሕብር እንከላ፡ ቤት ጽሕፈት ስለያ ብወገኑ ነቲ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትዩ ዝብል ከረጋግጽ እንከሎ፡ ንመንነት ገበነኛን መዓስ ከምተታሕዘን ግን ዝኾነ መግለጺ ኣይሃበን። ሓደገኛ ዝኾነ ናይ ብረት ገበናት ክህሉ ጥርጣሬታት ከምዘሎ ኣኽባር ሕጊ ቤት ጽሕፈት ሃገራዊ ድሕነት፡ ሄንሪክ ኦውሊን፡ መግለጺ ድሕሪ ምሃቡ፡ ንመንነት ገበነኛ ዝምልከት ዝኾነ ዓይነት መብርሂ ካብ ምሃብ ግን ተቖጢቡ።

ኣናቶሊ ኦዶዶቭ፡ ሩስያዊ መቦቀል ዘለዎ ኮይኑ ካብ 1985 ኣብ ሽወደን ዝነብር መንነት ሽወደን ዝሓዘ እዩ። ንጡፍ ኣባል ጻዕዳ ሓይሊ (WHITE POWER) ውን እዩ። ኣብ ዝተፈላለዩ ብምንቅስቓስ ናዚ ሰሜን ዝተወደቡ ንጥፈታት ክነጥፍ ተራእዩ ኔሩ። ነታ ብምንቅስቓስ ኢምብራጦር ሩስያ (RIM) እትፍለጥ ውን ወኪሉ ኔሩ። ኣብ ዓመተ 2016 ሓውሲ ወተሃደራዊ ጨንፈር ናይዛ ምንቅስቓስ ኣብ ፒተርስበርግ ናይ ኣጽዋር ታዕሊም ኣብ ዝገበረሉ እዋን ኣባላት ተቓዋሚ ምንቅስቓስ ሰሜን ዝኾኑ፡ ቪክቶር ሚሊንን ኣንትዋን ሶሊን ተረኺቦም ነይሮም። ድሕሪ ምምላስ ናይዞም ክልተ ሰባት፡ ኣብ ከተማ ዮትቦሪ ሰለስተ ናይ ምፍንጃር መጥቃዕትታት ተፈጺሞም ከምዝነበሩን እቶም ሓደሽቲ ኣባላት ናዚ ዝኾኑ ግዳያት ከምዝኾኑን ይዝከር።

ኣብቲ ኣጋጣሚ ብኽሲ ጎነጻዊ ዕንወት፡ ሚሊን ንሽዱሽተ ዓመትን ሽዱሽተ ወርሕን ማእሰርቲ ክፍረድ እንከሎ፡ ኣብቲ ገበን ከም ተሓባባሪ ኮይኑ ዝተረኽበ ሶሊን ድማ ን ዓመትን ዓሰርተ ኣዋርሕን ማእሰርቲ ተፈሪዱ። ኦዶዶቭ ብተደጋጋሚ ንሚሊን ኣብ ቤት ማእሰርቲ ከምዝበጽሖ Dagens Nyheter ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሕዳር ሓቢሩ። ኣገልግሎት ምቁጽጻር ቤት ማእሰርቲ፡ ኦዶዶቭ ኣብቲ ዝተፈጸመ ገበን ጥርጡር ምዃኑ ምስ ፈለጠ ነቲ ዝነበረ ናይ ምብጻሕ ፍቓድ ሰሪዙ ከም ዘቋርጽ ገይርዎ።


Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com